От европейския план за реиндустриализация

От европейския план за реиндустриализация Годишна отчетност за 2013 г. Законодателни промени за 2014 година Новата счетоводна директива на ЕС Промени в данъчното законодателство за 2012 г. Годишно приключване 2010 година Списък на банкови сметки, разкрити от общините за плащания по местни данъци и такси Списък на документи, изисквани от органите на Инспекция по труда Национален сметкоплан (отменен) ДДС в ЕС НАП - телефони, адреси, е-mail-и Национални счетоводни стандарти Международни счетоводни стандарти Избрано от сайта на IFAC

 В началото на април 2014 икономическото министерство представи програма за реиндустриализация на страната.
Представената програма е следствие на разпространен документ от Европейската комисия, озаглавен “За европейски индустриален ренесанс“ (For a European Industrial Renaissance).
В своето съобщение Комисията изброява редица мерки, които трябва да бъдат предприети, за да се подсили европейската индустрия.
Основните от тях са:
- интегриране на информационните, енергийните и транспорти европейски системи;
- отворен и интегриран вътрешен европейски пазар за предлагане на стоки и услуги;
- подобряване на бизнес средата, регулаторните механизми и работата на държавната администрация;
- инвестиции в иновации и нови технологии;
- интернационализация на европейските фирмени структури;
- намаляване на регулативната тежест
Въпреки дискусиите по някои от предложените мерки и разходите, свързани с тях, най-радушно бе посрещнато желанието за подпомагане на малките и средни предприятия.
В документа се разглеждат различните начини за помощ за малките и средните предприятия като:
- мерки за повишаване конкурентоспособността на МСП;
- обединяване в клъстери;
- развитие на бизнес мрежи;
- изграждане на механизми за финансова подкрепа.
Основно внимание е обърнато върху намаляване на регулативната тежест и административните разходи върху МСП. Отбелязано е, че регулационните механизми могат да окажат до десет пъти по-тежко въздействие върху МСП отколкото по-големите дружества. Изтъква се, че Комисията системно насърчава механизмите и възможностите за опростяване на регулациите и разходите за МСП чрез документи като Small business Act и принципа Помисли първо за малкия (Think Small First).
Европейската комисия настойчиво приканва държавите-членки да предприемат законови мерки за подпомагане на МСП.