Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

ЗАКОН ЗА СТАТИСТИКА НА ВЪТРЕШНООБЩНОСТНАТА ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ

В сила от 01.09.2006 г.Обн. ДВ. бр.51 от 23 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.84 от 19 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Декември 2010г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Предметен обхват


Чл. 1. (1) (Доп. - ДВ, бр. 84 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Този закон урежда обществените отношения, свързани с осъществяването на статистическа дейност за вътрешнообщностната търговия със стоки между Република България и държавите - членки на Европейския съюз, в съответствие с Регламент (ЕО) № 638/2004 на Европейския парламент и на Съвета за статистиката на Общността, свързана с търговията със стоки между държавите членки и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3330/91 на Съвета, Регламент (EО) № 1982/2004 на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 638/2004 на Европейския парламент и на Съвета за статистиката на Общността, свързана с търговията със стоки между държавите членки и за отмяна на Регламенти (ЕО) № 1901/2000 и (ЕИО) № 3590/92 на Комисията, и Регламент (ЕО) № 1915/2005 на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1982/2004 с оглед опростяване регистрацията на количеството и спецификациите на особените движения на стоки.
(2) Вътрешнообщностната търговия със стоки включва движенията на стоки в резултат на изпращания и пристигания от и на територията на Република България.
(3) Поради своята специфика или по методологични причини някои стоки и движения на стоки могат да бъдат отчитани и декларирани по специфичен начин или да бъдат изключени от статистическа дейност за вътрешнообщностната търговия със стоки.
(4) Различните или специфичните правила, които ще се прилагат за специфичните стоки и движения на стоки, референтните периоди, начинът на тяхното отчитане и деклариране, както и стоките, които ще бъдат изключени от статистическата дейност за вътрешнообщностната търговия със стоки, се определят с наредба на Министерския съвет.

Задължени лица


Чл. 2. Задължено лице - оператор, по смисъла на този закон е всяко лице, извършващо вътрешнообщностна търговия със стоки.

Глава втора.
ПОНЯТИЯ

Територия на Република България


Чл. 3. За целите на този закон "територия на Република България" е митническата територия на Република България.

Стоки


Чл. 4. (1) За целите на този закон "стока" е всяка движима вещ, включително електрическата енергия.
(2) "Стоки на Европейската общност" - "стоки на Общността", са стоки:
1. изцяло добити или произведени на митническата територия на Общността без добавка на стоки от трети държави или територии, които не са част от митническата територия на Общността;
2. от трети държави или територии извън митническата територия на Общността, които са преминали през митническа процедура "освобождаване за свободно обращение" в държава - членка на Общността;
3. стоки, произведени на митническата територия на Общността изцяло от стоките по т. 2 или от стоките по т. 1 и 2.
(3) "Стоки в обикновено обращение между държави членки" са стоки на Общността, изпратени от една държава членка за крайна или известна към момента дестинация в друга държава членка, които преминават директно през територията на Република България или със спиране по причини, свързани само с транспорта на тези стоки.
(4) "Специфични стоки и движения на стоки" са промишлени предприятия, плавателни съдове и летателни апарати, морски продукти, стоки, доставяни за плавателни съдове и летателни апарати, доставки на части, военни стоки, стоки за или от офшорни инсталации, части за моторни превозни средства, летателни апарати и други стоки и движения, които по своя характер изискват специфични начини за тяхното отчитане и деклариране.

Освобождаване за свободно обращение


Чл. 5. "Освобождаване за свободно обращение" е митническата процедура според Митническия кодекс на Общността, чрез която стоки, непринадлежащи на Общността, придобиват митнически статут на стоки на Общността.

Стойност


Чл. 6. (1) За целите на този закон "стойност" е данъчната основа на доставката, определена по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност, намалена със стойността на акциз и мита и други еквивалентни вземания, когато такива са дължими.
(2) Когато изпращането или пристигането на стоки не е свързано с възникване на данъчно събитие, стойността е фактурната стойност без данък върху добавената стойност или, ако това не е възможно, на стойност, която би била фактурирана в случай на покупка или продажба.
(3) В случай на преработка стойността преди и след тази преработка е общата сума, която би била фактурирана в случай на покупка или продажба.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 84 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

Статистическа стойност


Чл. 7. "Статистическа стойност" е стойността на стоката, изчислена до държавната граница на Република България, и включва допълнителните разходи за транспорт и застраховка на територията на Република България - в случай на изпращане, или на територията извън Република България - в случай на пристигане.

Пристигания


Чл. 8. "Пристигания" са доставки на територията на Република България от държави - членки на Общността, на стоки:
1. на Общността, с изключение на тези, които се намират в обикновено обращение между държави - членки на Общността;
2. които преди това са били поставени в държавата на изпращане под митнически режим на активно усъвършенстване или обработка под митнически контрол и които в Република България остават под такъв режим или се освобождават за свободно обращение.

Изпращания


Чл. 9. "Изпращания" са доставки от територията на Република България за държави - членки на Общността, на стоки:
1. на Общността, с изключение на тези стоки, които се намират в обикновено обращение между държави членки;
2. които преди това са били поставени в изпращащата страна в режим на активно усъвършенстване или обработка под митнически контрол.

Референтен период


Чл. 10. (1) "Референтен период" е календарният месец, през който са осъществени изпращанията или пристиганията на стоки.
(2) Когато вътрешнообщностната търговия със стоки е обект на Единен административен документ, за референтен период се смята календарният месец, в който е приет Единният административен документ.
(3) За някои специфични стоки и движения на стоки е възможно прилагането на други референтни периоди извън посочените в ал. 1 и 2.

Глава трета.
ОРГАНИ ПО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА СТАТИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ЗА ВЪТРЕШНООБЩНОСТНАТА ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ

Компетентни органи


Чл. 11. Компетентни органи по осъществяването на статистическа дейност за вътрешнообщностната търговия със стоки са Националният статистически институт, Националната агенция за приходите и Агенция "Митници".

Функции и правомощия


Чл. 12. (1) Националният статистически институт:
1. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) определя и обнародва в "Държавен вестник" праговете за деклариране по системата Интрастат и видовете допълнителни данни по смисъла на чл. 9, ал. 2 от Регламент (ЕО) 638/2004 на Европейския парламент и на Съвета, подлежащи на деклариране;
2. разработва и поддържа правила за валидация на данните, събирани по системата Интрастат;
3. събира данни за специфични стоки и движения на стоки, които не се декларират по системата Интрастат;
4. осъществява валидация на всички събирани или получавани от другите компетентни органи данни;
5. предоставя агрегирани и детайлни данни на европейските бази данни за външна търговия;
6. съхранява всички данни за вътрешнообщностната търговия със стоки на задължените по този закон лица и поддържа регистър за тях;
7. изготвя анализи и доклади за качеството на данните за статистика за вътрешнообщностната търговия със стоки.
(2) Националната агенция за приходите:
1. създава и поддържа система за събиране на данни Интрастат;
2. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) извършва контрол на обхвата на задължените лица, а чрез верификация и валидация контролира достоверността на данните, предоставяни по системата Интрастат;
3. предоставя на Националния статистически институт събираните по системата Интрастат данни;
4. информира Интрастат операторите за задълженията им във връзка със системата Интрастат;
5. контролира изпълнението на задълженията на Интрастат операторите, установява административни нарушения и налага административни наказания по този закон;
6. (нова - ДВ, бр. 84 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) използва наличните данни за вътреобщностна търговия със стоки, събирани или получавани по реда на Закона за данък върху добавената стойност и чрез европейската система VIES, като допълнителни източници на данни за определяне на задълженията на Интрастат операторите и контрола на достоверността на данните, предоставяни по системата Интрастат;
7. (нова - ДВ, бр. 84 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) сравнява данните от системата Интрастат с данни на Агенция "Митници" за търговията с държавите от Общността със стоки - обект на Единния административен документ, с цел откриване и отстраняване на дублиране.
(3) Агенция "Митници" предоставя поне веднъж месечно на Националния статистически институт данни от Единния административен документ на оператори за осъществената вътрешнообщностна търговия със стоки, намиращи се под режим на активно усъвършенстване или обработка под митнически контрол.

Глава четвърта.
СИСТЕМА ИНТРАСТАТ

Предназначение


Чл. 13. (1) Системата Интрастат се прилага за събирането на данни за вътрешнообщностни изпращания от или пристигания на територията на Република България на стоки на Общността, които не са обект на Единния административен документ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Организацията на работа и редът за прилагане на системата Интрастат, включително подаването и приемането на Интрастат декларации и други подлежащи на подаване документи или данни и извършването на контрол и корекции на предоставените данни се определят с наредба на министъра на финансите.

Интрастат оператори


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Задължени лица за представяне на декларации по системата Интрастат - Интрастат оператори, са операторите, регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, които осъществяват вътрешнообщностна търговия със стоки в годишни обеми, изразени в стойност, над праговете за деклариране по чл. 18, ал. 1, поотделно за всеки търговски поток - изпращания или пристигания.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Националната агенция за приходите създава и поддържа регистър на Интрастат операторите, включително на упълномощените лица по чл. 16, ал. 1.

Задължение за представяне на декларации


Чл. 15. (1) Задължението на Интрастат операторите за представяне на декларации може да бъде:
1. годишно;
2. текущо.
(2) Годишно задължение за дадена година възниква, когато условията на чл. 14 са изпълнени на базата на общия годишен обем на вътрешнообщностната търговия със стоки за предходната календарна година. В този случай Интрастат операторът подава Интрастат декларации за 12-те календарни месеца на дадената година.
(3) Текущо задължение през дадена година възниква, когато условията на чл. 14 са изпълнени в рамките на същата година на базата на кумулативно натрупваните месечни обеми вътрешнообщностна търговия от началото на годината. В този случай Интрастат операторът представя декларации за всички месеци от годината, в които са изпълнени условията по чл. 14, до края на годината.

Упълномощаване


Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Интрастат операторът може да упълномощи друго физическо или юридическо лице - да го представлява пред Националната агенция за приходите, включително да подава Интрастат декларации и други подлежащи на подаване документи или данни.
(2) Упълномощаването не освобождава Интрастат оператора от отговорността за предоставяне на изчерпателни и верни данни съгласно този закон.

Електронни дневници за Интрастат транзакции


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Всички оператори, осъществяващи вътрешнообщностни изпращания или пристигания на стоки на Общността, които не са обект на Единен административен документ, поддържат електронни дневници за Интрастат транзакции.
(2) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Интрастат операторите текущо въвеждат в електронните дневници записи, съдържащи елементите от данни според съответната Интрастат декларация за всяко осъществено изпращане или пристигане.
(3) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Операторите по чл. 2, които нямат задължение за деклариране по системата Интрастат, за всяка осъществена транзакция - обект на деклариране по системата Интрастат, текущо въвеждат в електронните дневници записи, съдържащи само данни за поток, период, страна-партньор и стойност.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 84 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Операторите по ал. 1 предоставят информация от електронните дневници при поискване от Националната агенция за приходите.
(5) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 84 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Националната агенция за приходите осигурява създаването, поддържането и безплатното предоставяне на софтуерно приложение, което обезпечава поддържането на електронни дневници за Интрастат транзакции и изготвянето на Интрастат декларации.

Прагове за деклариране


Чл. 18. (1) За всеки от потоците - изпращания и пристигания, се определят прагове, които представляват годишните обеми на вътрешнообщностна търговия със стоки на Общността, под които операторите нямат задължение за предоставяне на месечни декларации по системата Интрастат (изключващи прагове).
(2) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Определянето на праговете за деклариране по системата Интрастат за следващата година се осъществява на базата на последните налични данни за съответната търговия с други държави членки за период не по-кратък от 12 месеца.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 84 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Праговете по ал. 1 се определят ежегодно така, че да осигуряват обхващане на минимум 97 на сто от общата стойност на съответните търговски потоци - изпращания и пристигания, на Република България.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 84 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) За всеки от потоците - изпращания и пристигания, се определят прагове, които представляват годишните обеми на вътрешнообщностната търговия със стоки на Общността, под които Интрастат операторите нямат задължението за деклариране в месечните декларации на данни за статистическата стойност на стоките (прагове за статистическа стойност).
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 84 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Праговете по ал. 4 се определят ежегодно така, че да осигуряват обхващане на максимум 70 на сто от общата стойност на съответните търговски потоци - изпращания и пристигания, на Република България.

Обнародване и период на валидност


Чл. 19. Праговете по чл. 18, както и елементите от данни по чл. 12, ал. 1, т. 1 се обнародват в "Държавен вестник" до 31 октомври на текущата година и са валидни за цялата следваща година.

Деклариране по система Интрастат


Чл. 20. (1) (Доп. - ДВ, бр. 84 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.07.2011 г.) Интрастат операторите подават Интрастат декларации и други подлежащи на подаване документи или данни по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) По изключение в случаите на техническа невъзможност от страна на Интрастат оператор или на Националната агенция за приходите, предвидени в наредбата по чл. 13, ал. 2, се допуска подаването на Интрастат декларации, документи или данни в Националната агенция за приходите.
(3) Образците на Интрастат декларации и други подлежащи на подаване документи или данни се утвърждават от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.

Уведомяване за неосъществяване на Интрастат транзакции (Загл. изм. - ДВ, бр. 84 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)


Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Интрастат оператор, който за определен период от време няма да извършва вътрешнообщностна търговия със стоки на Общността, които не са обект на Единния административен документ, може да уведоми писмено за това изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или упълномощено от него длъжностно лице и за този период да не подава Интрастат декларации.
(2) Интрастат операторът е длъжен незабавно да възобнови подаването на Интрастат декларации в случаите, когато в рамките на периода по ал. 1 е осъществил вътрешнообщностна търговия със стоки на Общността, които не са обект на Единния административен документ. Подаването на такава декларация отменя действието на уведомлението по ал. 1.

Срокове за деклариране


Чл. 22. (1) Интрастат операторите подават Интрастат декларация до 10-о число на месеца, следващ референтния период.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 84 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

Видове Интрастат декларации (Загл. изм. - ДВ, бр. 84 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Интрастат декларациите са:
1. месечни декларации за пристигания или изпращания;
2. коригиращи декларации за пристигания или изпращания.
(2) Интрастат декларациите съдържат записи с търговски данни. Когато през даден референтен период Интрастат операторът няма осъществени вътрешнообщностни пристигания или изпращания, месечната декларация не съдържа записи с търговски данни (нулева декларация).
(3) Коригиращите декларации могат да съдържат записи само по отношение на вече приети месечни декларации без грешки и несъответствия.

Контрол на достоверността на данните


Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Националната агенция за приходите съобщава на Интрастат операторите за открити грешки и несъответствия в подадената Интрастат декларация.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) При неподаване, подаване след срока на Интрастат декларации или допускане на грешки и несъответствия в тях Националната агенция за приходите може да изисква от Интрастат операторите да представят счетоводни, търговски и други документи и носители на информация, както и да изготвят справки с цел установяване достоверността на декларираните данни.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 84 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.07.2011 г.) Съобщенията на Националната агенция за приходите се изпращат по пощата, по факс или чрез електронно съобщение, подписано с квалифициран електронен подпис.
(4) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Отстраняването на грешки и несъответствия в подадена месечна или коригираща декларация за последните три референтни периода се извършва с подаването от Интрастат оператора съответно на нова:
1. месечна декларация, която заменя предходната;
2. коригираща декларация, съдържаща данни за корекция на записите с грешки или несъответствия в предходната коригираща декларация, в 7-дневен срок от получаване на съобщението по ал. 1.
(5) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Интрастат операторът е изпълнил задължението си за подаване в срок на месечна Интрастат декларация, ако допуснати грешки или несъответствия са отстранени в срока по чл. 22.

Корекция на данните


Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Националната агенция за приходите съобщава на Интрастат операторите за констатирани различни обстоятелства от декларираните за съответния референтен период на базата на допълнително предоставени от тях документи и данни и изисква да подадат коригиращи декларации за същия период.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) При възникнали нови обстоятелства след подаване на месечните Интрастат декларации Интрастат операторите подават коригиращи декларации за последните три референтни периода.
(3) Националната агенция за приходите може да прави служебно корекции на данните в подадените Интрастат декларации след извършени уточнения с Интрастат операторите.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) При извършване на последваща валидация Националният статистически институт съобщава на Интрастат операторите за необходимостта от уточняване на декларирани от тях данни и изисква да подадат коригиращи декларации, за което уведомява и Националната агенция за приходите.
(5) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Подаването на коригиращи декларации се извършва в 7-дневен срок, смятано от датата на получаване на съобщението по ал. 1 или ал. 4, или съответно - от датата на възникването на обстоятелствата по ал. 2.

Глава пета.
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ОРГАНИТЕ

Предоставяне на данни между компетентните органи


Чл. 26. (1) Националната агенция за приходите и Агенция "Митници" предоставят на Националния статистически институт всички налични данни за вътрешнообщностна търговия със стоки, необходими за изпълнение на задълженията му по този закон, включително индивидуалните данни.
(2) Видовете данни по ал. 1, тяхната структура, редът и периодичността за предоставянето им на Националния статистически институт се определят в съвместни инструкции на председателя на Националния статистически институт и съответно изпълнителния директор на Националната агенция за приходите и директора на Агенция "Митници".

Предоставяне на данни на Европейската комисия


Чл. 27. Националният статистически институт изпраща агрегираните и детайлните данни за статистика за вътрешнообщностната търговия със стоки на Генерална дирекция "Евростат" на Европейската комисия в съответствие с изискванията на правото на Европейската общност.

Глава шеста.
КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ТАЙНА

Ограничение за използване на данните


Чл. 28. Събраните по реда на този закон данни и/или доказателствени материали могат да се използват само за статистически цели. Данните за стоковите потоци се разпространяват, като се гарантира анонимност на субектите, които са ги предоставили.

Разширяване на конфиденциалността


Чл. 29. (1) Интрастат операторите могат да поискат разширяване на статистическата конфиденциалност по отношение на кода по Комбинираната номенклатура на Република България за определена стока и търговски поток в случаите, когато годишната стойност на съответната търговия на лицето със страни от Общността и извън Общността:
1. съставлява повече от 85 на сто от общата стойност на външната търговия на Република България за съответната година с тази стока и по този поток;
2. сумирана с тази на друг оператор или други двама оператори, при условие че този втори или тези двама други оператори също са поискали деклариране на конфиденциалност, съставлява повече от 85 на сто от общата стойност на външната търговия на Република България за съответната година с тази стока и по този поток.
(2) Операторите по ал. 1 отправят искането с молба, към която прилагат:
1. информация за кода от Комбинираната номенклатура на Република България и потока, за който се иска разширяване на конфиденциалността;
2. обосновка на причините за искането.
(3) Молбата заедно с цялата документация по ал. 2 се изпраща до председателя на Националния статистически институт.
(4) Председателят на Националния статистически институт се произнася с решение по молбата, с което обявява разширяване на конфиденциалността за статистическите данни за външна търговия, отнасящи се за продукта, който е обект на молбата, или отхвърля искането.
(5) Решението по ал. 4 е индивидуален административен акт и може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(6) След като бъде взето решението за разширяване на конфиденциалността, разпространението на данните трябва да се извършва съгласно глава шеста от Закона за статистиката.
(7) Разширяването на конфиденциалността се отменя с решение на председателя на Националния статистически институт:
1. по искане на лицето по ал. 1, което е подало молбата;
2. служебно, в случай че в две последователни календарни години не са изпълнени условията по ал. 1.
(8) Преди да отмени разширяването на конфиденциалността по реда на ал. 7, т. 2, председателят на Националния статистически институт уведомява заявителя, че може да направи възражение или да подаде нова молба в срок 15 дни от получаване на уведомлението.
(9) Председателят на Националния статистически институт изпраща копие от влезлите в сила решения, издадени по реда на ал. 4 и 7, до изпълнителния директор на Националната агенция за приходите за изпълнение изискването на ал. 6.

Задължение за опазване на тайна


Чл. 30. (1) Компетентните органи по изпълнението на този закон осигуряват опазването на индивидуалните и персоналните данни и предотвратяването на злоупотребата с тях по реда на Закона за статистиката.
(2) Компетентните органи са длъжни да предприемат необходимите организационни и технически мерки за изпълнение на изискванията на ал. 1.
(3) Лицата, които имат достъп до защитена от закона информация, подписват декларация, че ще я пазят в тайна и няма да я използват за други цели освен за пряко изпълнение на служебните им задължения.

Глава седма.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Който не изпълни задължение по чл. 22, чл. 24, ал. 4 или по чл. 25, ал. 5, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 200 до 1000 лв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Който не изпълни задължение по чл. 21, ал. 2, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 200 до 1000 лв.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Който не изпълни задължението си по чл. 17, ал. 1 - 4, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв.
(4) Който при поискване от Националната агенция за приходите не предостави информацията или не изготви справка по чл. 24, ал. 2, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 200 до 1000 лв.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Който предоставя неизчерпателни или неверни данни в Интрастат декларации, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 200 до 1000 лв. в зависимост от влиянието на тези данни върху качеството на изготвяната статистическа информация.
(6) При повторно извършване на нарушенията по ал. 1 - 5 съответните наказания се прилагат в двоен размер.
(7) При системно извършване на нарушенията по ал. 1 и 5 наказанието се налага в троен размер.


Чл. 32. Длъжностните лица, които нарушават задълженията си по чл. 30, се наказват с глоба по чл. 53 от Закона за статистиката.


Чл. 33. (1) Нарушенията по този закон се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или от упълномощени от него длъжностни лица.
(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на този закон:
1. "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение.
2. "Системно" е извършването на три или повече нарушения в продължение на две години.
3. (нова - ДВ, бр. 84 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) "Верификация" е извършване на проверка за наличие на грешки в данните в Интрастат декларациите.
4. (нова - ДВ, бр. 84 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) "Валидация" е извършване на проверка за съответствие на данните в Интрастат декларациите чрез съпоставянето им с други данни и обстоятелства.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. (1) Законът влиза в сила от 1 септември 2006 г., която дата се смята за първоначална за референтния период по смисъла на чл. 1, ал. 4 и чл. 10.
(2) Задълженията по закона възникват за всички лица, които към 1 септември 2006 г. са достигнали праговете, определени по реда на чл. 18.

§ 3. Прагът за 2006 г. се определя и обнародва в "Държавен вестник" до 31 юли 2006 г.

§ 4. (1) Агенция "Митници" в 7-дневен срок от датата на обнародването на закона в "Държавен вестник" осигурява на Националния статистически институт индивидуалните данни за икономическите субекти, извършващи износ и внос на стоки.
(2) След първоначалното предоставяне на данните по ал. 1 Агенция "Митници" осигурява ежемесечно на Националния статистически институт индивидуалните данни за икономическите субекти, извършващи износ и внос на стоки.

§ 5. До приемането на Република България в Европейския съюз статистическата дейност за вътрешнообщностна търговия със стоки ще обхваща и изпращанията на местни стоки.

§ 6. Стоки на Общността, които към датата на приемане на Република България в Европейския съюз се намират на територията на страната и не са придобили статута на местни стоки, не са обект на докладване за целите на статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки.

§ 7. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет.
-------------------------
Законът е приет от 40-то Народно събрание на 9 юни 2006 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СТАТИСТИКА НА ВЪТРЕШНООБЩНОСТНАТА ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ

(ОБН. - ДВ, БР. 84 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)

§ 17. Законът влиза в сила от 1 януари 2008 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИЯ ДОКУМЕНТ И ЕЛЕКТРОННИЯ ПОДПИС

(ОБН. - ДВ, БР. 100 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2011 Г.)

§ 54. Законът влиза в сила от 1 юли 2011 г. с изключение на разпоредбата на § 31 относно чл. 38, ал. 4, която влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".