Указание за деклариране на сделки между свързани лица

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ


Изх. № УК-3
София, 10.03.2014 г.

УКАЗАНИЕ

Относно: попълване на Справка 1 от Приложение № 4 (образец 1014) на Годишната данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Справка № 7 от Приложение № 2 (образец 2021) и справка № 7 от Приложение № 2 (образец 2001а) на Годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Настоящото указание се издава на основание чл. 10, ал. 6 от Закона за Националната агенция за приходите. Целта па указанието е да внесе яснота относно попълване на Справка 1 от Приложение № 4 (образец 1014) на Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО, както и на Справка № 7 от Приложение № 2 (образец 2021) и справка № 7 от Приложение №1 (образец 2001а) на Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.
Посочените справки се попълват от данъчно задължените лица, които през 2013 г. са извършили сделки със свързани лица (независимо дали свързаните лица са местни за Република България или за други държави) или с лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим или са страна по други търговски и финансови взаимоотношения с такива лица.
1. Относно определяне обхвата и стойността на сделките/взаимоотношенията, които следва да се посочват в Справка 1!: (! Разясненията за попълване на Справка 1 от Приложение № 4 (образец 1014) на ГДД по чл. 92 от ЗКПО се отнасят и за Справка № 7 от Приложение № 2 (образец 2021} и Справка Х« 7 от Приложение № 2 (образец 2001а) на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ).
В указанието към Справка 1, е посочено, че тя се попълва, когато са налице сделки, търговски или финансови взаимоотношения със свързани лица и/или с лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим. Създадената номенклатура на кодове от 1 до 6 цели да групира съответните сделки, търговски или финансови взаимоотношения според тяхната икономическа същност.
В Справка 1 се декларира стойността на извършените сделки през 2013 г., независимо от това кога възникват паричните потоци, свързани с тях. Когато сделката с изпълнена частично през 2013 г., посочва се стойността на частта от сделката, която е изпълнена през 2013 г. Например: Договорена е продажба па 100 т. зърно като през 2013 г. са доставени 80 т., а през 2014 г. останалите 20 т. В този случай в Справка 1 за 2013 г. се декларира стойността на доставените 80 т. Аналогично се подхожда, ако през 2012 г. са доставени 80 т., а през 2013 г. -20 т., като в този случай в Справка 1 за 2013 г. се декларира стойността на доставените 20 т.
За целите на декларирането в Справка 1 под изпълнение/частично изпълнение следва да се има предвид предоставяне/получаване на цялата/част от престацията по сделката/взаимоотношението, без значение дали е получено или извършено плащане. Посоченото не се отнася до случаите на предоставяне/получаване на заем, по отношение на които вж. т. III.2.
В случай, че през 2013 г. са изпълнени (осъществени) сделки/взаимоотношения на база на анекс или подобно споразумение, те също следва да намерят отражение в разглежданата справка.
Гореизложеното може да се обобщи по следния начин: независимо от вида, формата и момента на постигане на съответната договореност (сключване на сделката), ако по същата има изпълнение през 2013 г. и към момента на изпълнението лицата са свързани или някоя от страните е лице от юрисдикция с преференциален данъчен режим, се декларира обемът (стойността) на изпълнението.

II. Относно приложимото определение за "свързани липа" (§ 1, т. 3 от ДР на ДОПК): За целите на декларирането в Справка 1 следва да се има предвид определението за свързани лица, действащо към датата на изпълнението на сделката/взаимоотношението.
Например:
• към датата на изпълнение на сделката контрагентите не са свързани лица, а към 31.12.2013 г. вече са свързани лица - в този случай не се попълва информация за сделката;
• към датата на изпълнение на сделката контрагентите са свързани лица, а към 31.12.2013 г. вече не са свързани лица - в този случай се попълва информация за сделката.
Свързани лица, за целите на декларирането в Справка 1 са:
• съдружниците;
• лицата, едното от които участва в управлението на другото или на негово дъщерно дружество;
• лицата, в чийто управителен или контролен орган участва едно и също юридическо или физическо лице, включително когато физическото лице представлява друго лице;
• дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството;
• лицата, едното от които упражнява контрол спрямо другото;
• лицата, чиято дейност се контролира от трето лице или от негово дъщерно дружество;
• лицата, които съвместно контролират трето лице или негово дъщерно дружество;
• лицата, едното от които е търговски представител на другото;
• лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните.
Както е посочено в указанията за попълване на Справка 1, не се посочва информация за сделките/взаимоотношенията със свързани лица по § 1, т. 3, б. „а", „б" и „л" от ДР на ДОПК. Това са:
• съпрузите, роднините по права линия, по съребрена - до трета стенен включително; и роднините по сватовство. Изключението не се прилага само при сделки/взаимоотношения между търговски предприятия (ЕТ) па посочените лица.
• работодател и работник (вж. и т. 4.3 по-долу).
• лицата, едното от които е направило дарение на другото. Не подлежи на деклариране информацията за предоставени/по лучени дарения.
Не се смятат за свързани лица за целите на декларирането в Справка 1 търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие и държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ) само поради обстоятелството, че имат общ принципал -държавата/общината, включително когато принципалът е едно и също министерство. За предприятията по предходното изречение всички останали критерии за свързаност се прилагат по общия ред.
Сделките/взаимоотношенията с лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим винаги се посочват в колона 1, като сумата не се посочва в останалите колони.

III. Относно въпросите, които най-често се поставят във връзка с необходимостта от посочване на конкретни видове сделки и/или търговски и финансови взаимоотношения и техните стойности са следните:
1. По отношение на стойностите, е които сделките/взаимоотношенията следва да бъдат декларирани в Справка 1:
1.1. Лицата, които не са регистрирани по ЗДДС (когато се явяват получатели), посочват стойностите с ДДС, а тези, които са регистрирани (когато се явяват както получатели, така и предоставящи) - без ДДС, освен когато данъкът се явява невъзстановим данък и в този смисъл е част от стойността.
1.2. Задължението за удържане на данък при източника, когато такова съществува, не оказва влияние на стойностите, които получателят по сделката/взаимоотношението следва да посочи в Справка 1, т.е. посочва се пълната стойност на сделката/взаимоотношението.

2. По отношение на заемите:
В код 4 е посочено, че се изисква деклариране на получени/предоставени заеми -главница. Следователно, когато е налице получен/предоставен заем през 2013 г., следва да се декларира целият размер на предоставената/получената главница. Не се декларира размерът па погашенията по заема, направени през годината, както и остатъците по същия. Например, ако е налице главница по заем от свързано лице, която е предоставена/усвоена през 2012 г., то тя няма да намери отражение по код 4, защото по този код се посочват получените/предоставените през годината (2013 г.) заеми. В случай, че през 2013 г. са отчетени разходи за лихви по въпросния заем от 2012 г., те следва да бъдат посочени по код 6.
Като главница за целите на декларирането в Справка 1 следва да се посочи цялата сума на предоставената/получена главница, независимо от счетоводното отчитане на транзакцията. В случай, че е налице кредитна линия, овърдрафт или револвиращо споразумение (или аналогични на тях договорености) се посочва общата сума на предоставените/усвоени главници през 2013 г., без да се посочват погашенията и остатъците (ако има такива).
Покупки/продажби на активи при условията на финансов лизинг се декларират по съответния код (код 1 или 3), а разходите/приходите от лихви - по код 6.