Ако в годишната данъчна декларация е посочен корпоративен данък за въстановяване, но не се иска ефективно възстановяване, ще участва ли надвнесения корпоративен данък за погасяване на задължения, посочени в сметката?

Следва да се има предвид, че от 1 януари 2013 г. задълженията за данъци и осигуровки се плащат по една банкова сметка, без кодове за вид плащане, без изрично уточняване на вида на плащането, основание за плащане, период и др. Постъпилите плащания по сметката за данъци и осигурителни вноски се разпределят автоматично в зависимост от датите на доброволно плащане на всички задължения, отразени в индивидуалната данъчно-осигурителна сметка на всеки клиент – физическо или юридическо лице, като от 01.01.2013 г. чрез промяна в нормативната уредба (чл. 169 от ДОПК) се прилага нов ред за погасяване на задълженията – по поредност на падежа на задължението.

Съгласно § 45 от ПЗР на ЗИДЗДДС (ДВ бр. 94/2012 г.) с недължимо платени към 31 декември 2012 г. суми за публични задължения, установявани от Националната агенция за приходите, се погасяват задължения по реда на чл. 169, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, освен ако до влизането в сила на този закон е подадено искане по чл. 129, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Основната разлика спрямо досегашния ред за погасяване на публични вземания, установявани и събирани от НАП е, че постъпилите плащания след началото на 2013 г. ще се обвързват автоматично с вписаните в данъчно-осигурителната сметка на лицето задължения по реда на тяхното възникване, а всяко плащане се насочва към първото по време на възникване задължение. Следователно внесената сума за корпоративен данък по годишната данъчна декларация може да се използва за погасяване на други задължения за данъци и осигурителни вноски с по-ранен падеж, които са отразени в данъчно-осигурителната сметка на задълженото лице.

Според чл. 168, т. 2 от ДОПК един от начините на погасяване на публичните вземания е чрез прихващане. Подлежащите на прихващане суми са посочени в чл. 128, ал. 1 от ДОПК и това са недължимо платените или събрани суми за данъци, задължителни осигурителни вноски, наложени от органите по приходите глоби и имуществени санкции, както и суми, подлежащи на възстановяване съгласно данъчното или осигурителното законодателство от Националната агенция за приходите. В същата разпоредба е постановено, че те се прихващат от органите по приходите за погасяване на изискуеми публични вземания, събирани от Националната агенция за приходите, а процедурата за прихващане е регламентирана в чл. 129 от кодекса.

Иначе казано, при липса на други непогасени задължения на лицето, надвнесеният корпоративен данък по годишната данъчна декларация ще подлежи на възстановяване по реда на процедурата за прихващане или възстановяване, уредена в ДОПК.