Коригиране на грешки от предходни периоди

Става дума за отчитане на грешки от предходни периоди (години), открити през текущия период, преди годишният финансов отчет за същия период да бъде одобрен за публикуване. Защото, ако грешката е открита по време на годишното счетоводно приключване и се отнася за текущата година, тя ще бъде изправена с дата 31 декеври по обичайните способи, без да се поглежда към МСС 8 и СС 8, третиращи грешките. Ра збира се, когато по време на приключването се установи грешка за година преди отчетната, ще влязат в действие изискванията на посочените стандарти на общо основани, макар че грешките от предходни години обикновено се коригират текущо, при откриването им. При съставяне на годишния финансов отчет само е необходимо за съпоставимост да се преизчислят данните за предходната година - за предприятията, прилагащи МСС, а за предприятията, прилагащи НСФСО - когато използват препоръчителния подход по СС 8. Също - и да се направят някои оповестявания.
Темата за грешките от предходни периоди е вече много експлоатирана. И, ако я подхващаме отново, то е, за да подчертаем, че между двата стандарта - МСС 8 и българския - СС 8 все още има сериозни различия. Може да се съжалява, че при генералната промяна в НСФОМСП, направена в края на 2007 г., три години след актуализацията на МСС 3, вместо да се синхронизира с МСС, българският стандарт беше оставен на нивото от 2002 година.
Кои са, впрочем, основните различия между двата стандарта?
Първо. В обхвата на стандартите. Материята по представяне на печалбата (загубата) за отчетната година се прехвърля в МСС 1, докато тази за счетоводната политика се урежда вместо в МСС 1 в МСС 8. Въз връзка с това е променено и заглавието на МСС 8.
Разбираемо е, че тези промени не са по същество.
Второ. В МСС 8 е изяснено, че доколкото промяната в счетоводна приблизителна оценка поражда изменения в активи и пасиви или до елемент от капитала, тя се отразява в балансовата й стойност в периода на промяната. Такъв текст в СС 8 няма, въпреки че това е единствено разумният начин за отразяване на този вид промена в приблизителните оценки.
Трето. МСС 8 премахна концепцията за фундаменталните грешки и третира съществените грешки. Би могло да се твърди, че промяната е по-скоро терминологична. Но има и една ценна добавка в МСС 8, че и когато грешката е несъществена, но е направена преднамерено, следва да бъде поправена по реда на този стандарт, докато дефиницията за фундаментални грешки по СС 8 не може да покрие тази ситуация.
Четвърто. Най-същественото различие между двата стандарта си остава това, че МСС 8 премахна алтернативния подход за коригиране на грешки от предходни години. Остана единствен досегашният препоръчителен подход. И не случайно.
Алтернативният подход предвижда грешката да се отрази в текущия финансов резултат. Това от своя страна изисква да се състави втори, успореден финансов отчет, в който данните да се представят така, все едно грешката не е допускана. Този отчет, наречен "проформа финансов отчет", създава много главоболия на счетоводителите. И това е най-малката беда (макар че всяко излишно действие е в повече за заетия счетоводител). Алтернативният подход компрометира текущия финансов резултат с всички последица от това, особено в областта на анализа.
Очевидно, запазването на алтернативния подход за коригирне на грешки от предходни периоди в СС 8 няма да има практическо значение. Едва ли ще се намери счетоводител, който да предпочете сложното пред простото. А препоръчителният подход предлага най-простото решение: грешката се изправя чрез неразпределената печалба (непокритата загуба), като се уреждат автоматно и сметните отношения с бюджета по корпоративния данък за годината на грешката.
Най-типичните случаи са:
а) При неотчетен разход:
Дт с/ка Неразпределена печалба или с/ка Резерви, или с/ка Непокрита загуба
Дт с/ка Разчети за корпоративния данък
Кт с/ка Доставчици или друга сметка
б) при неотчетен приход:
Дт с/ка Клиенти
Кт с/ка Неразпределена печалба или с/ка Непокрита загуба
Кт с/ка Разчети за корпоративен данък.
Възможни са различни ситуации като вариант за неотчетени приходи или неотчетени разходи.
Автоматизмът за намаление (увеличение) на текущия корпоративен данък е уреден в чл. 75, ал. 3 от ЗКПО.
В годишния финансов отчет се преработва само колоната "предходна година" - за съпоставимост.

Автор: д.е.с. Иван Дочев, бюлетин Експертис