Погасяването на заеми със застраховки вече се облага

Сумата на годишните данъчни основи от всички източници на доход, посочена в годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), може да бъде намалена до 10%, ако в течение на годината са внесени лични вноски за доброволно пенсионно осигуряване, доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация, лични вноски/премии за доброволно здравно осигуряване и/или застраховки "Живот". Намалението може да достигне до 20% при едновременно сключване на лични договори и от двете групи, например за доброволно пенсионно осигуряване и за застраховки "Живот" или договор за доброволно пенсионно осигуряване и договор за доброволно здравно осигуряване и т.н

Какво се случва обаче при обратно получаване на сумите по договори за доброволно осигуряване и животозастраховане? Данъчното третиране не е еднотипно. То се различава в зависимост от характера на договора (за пенсионно осигуряване, за животозастраховане и т.н.) и обстоятелствата, поради които сумите са получени обратно.

Данъчно третиране на обратно получените суми от доброволно осигуряване

От 1 януари 2007 г. доходите от допълнително доброволно осигуряване, получени след придобиване право на допълнителна пенсия се освобождават от данъчно облагане (чл.13, ал.1, т.7 от ЗДДФЛ). Това е принципна промяна, тъй като според отменения ЗОДФЛ, в случай че за вноските по договора за допълнително пенсионно осигуряване е ползвано данъчно облекчение, получената (еднократно или разсрочено) пенсия се посочваше в годишната данъчна декларация в брутния й размер и се облагаше по общия ред. По такъв начин от 1 януари 2007 г. освобождаването на пенсионните вноски "на входа" на системата ( до 10 на сто от годишната данъчна основа) се комбинира с пълно освобождаване "на изхода" на системата - при получаване на натрупаната пенсия (без разлика на начина на получаване - еднократно или разсрочено). В случай обаче, че внесените суми, за които лицето е ползвало данъчно облекчение, не се ползват по предназначение, а се получат преди придобиване на право на пенсия или се прехвърлят от индивидуална партида на лицето по партида на трето лице, се извършва облагане с окончателен данък в размер 15% (чл.46, ал.1 от ЗДДФЛ във връзка с чл.38, ал. 8, т.3 и 4 от ЗДДФЛ).

Във всички случаи обаче доходите от инвестиции на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, разпределени по индивидуалните партиди на осигурените лица, се освобождават от данъчно облагане (чл.13, ал.1, т.7 от ЗДДФЛ). Смисълът на това се състои в следното - при обратно получаване на суми по договорите за доброволно пенсионно осигуряване осигурените лица (без значение дали при получаване на право на пенсия или не) получават обратно не сумата на направените от тях вноски по договора, а значително по-висока сума, включваща доход, създаден вследствие инвестирането на направените вноски от доброволните пенсионни фондове. Следователно посочените доходи представляват прираста на направените осигурителни вноски за срока на договора. Този прираст независимо от това какво ще бъде данъчното третиране на обратно получените суми във връзка с договор за доброволно пенсионно осигуряване изрично се освобождава от данъчно облагане ( чл.13, ал.1, т.7 от ЗДДФЛ).

Обратно получените суми по линията на доброволно пенсионно осигуряване, доколкото или са освободени от облагане, или са обложени с окончателен данък от 15%, не подлежат на деклариране в годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ (чл.52, т.2 и 3 от ЗДДФЛ).

По отношение на получени суми от доброволно здравно осигуряване, доброволно осигуряване за безработица, както и доброволно осигуряване за професионална квалификация се запазва старата постановка данъчното облагане само се отлага във времето. С други думи вноските по договорите се освобождават от данъчно облагане, но обратно получените след известен период суми (за които е ползвано данъчно облекчение) се облагат. Сумите, получени по линията на доброволно осигуряване за безработица, както и доброволно осигуряване за професионална квалификация, нямат специално данъчно третиране. Затова те подлежат на облагане като други доходи по реда на чл.35, т.6 от ЗДДФЛ - посочват се в годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ в брутния им размер (евентуално могат да бъдат намалени с направените вноски за здравно осигуряване, ако лицето не се осигурява на друго основание). Сумите, получени от доброволно здравно осигуряване, се облагат с 15% окончателен данък (чл.46, ал.1 във връзка с чл.38, ал.8, т.2 от ЗДДФЛ) и затова не подлежат на последващо деклариране в годишната данъчна декларация (чл.52, т.3 от ЗДДФЛ). Изключение от посоченото правило е въведено при получаване на суми във връзка със случаите на възстановяване на разходи за здравно обслужване и предоставянето на здравни услуги и стоки на осигуреното лице при настъпване на предвидените в здравноосигурителните договори случаи (чл.38, ал.6, т.2 от ЗДДФЛ). Посочените суми не подлежат на данъчно облагане. За разлика от ЗОДФЛ необлагаемостта не е свързана с изискване за трайна неработоспособност.

Застраховки "Живот" и данъци

Застрахователните обезщетения, получени по договори за застраховки "Живот", когато е настъпило застрахователно събитие, са необлагаем доход (чл.13, ал.1, т.14 от ЗДДФЛ). Във всички останали случаи обратно получените суми по договори за застраховки "Живот", при условие че е ползвано данъчно облекчение, подлежат на облагане.

Ще обърнем внимание, че от 1 януари 2007 г. усвояване на сумите по застрахователен договор за погасяване на заем, когато застраховка Живот" се ползва за обезпечение на задължение на физическото лице, изрично е обект на данъчно облагане. Така че масовата практика, базираща се на пропуск на ЗОДФЛ за обратно получаване на необложени суми по договори за застраховки "Живот" под формата на усвояване на суми за погасяване на заем, вече ще се преустанови.

Както и при отменения ЗОДФЛ, доходите от инвестиции на техническите резерви, получени по застраховки "Живот", разпределени по индивидуалните партиди на осигурените лица (т.е. капитализираната лихва върху направените вноски за срока на договора), се освобождават от данъчно облагане (чл.13, ал.1, т.7 от ЗДДФЛ). Следователно, както и преди, при обратно получаване на суми по застраховки "Живот", които са без връзка със застрахователно събитие, получената сума ще се раздели на две - частта, равна на направените вноски, за които е ползвано данъчно облекчение ще се обложи, а прирастът над направените вноски ще се освободи от данъчно облагане.

Обратно получените суми по линията на договори за застраховки "Живот", доколкото или са освободени от облагане (ако имат характер на обезщетение), или са обложени с окончателен данък 15, респ. 7 на сто, не подлежат на деклариране в годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ (чл.52, т.2 и 3 от ЗДДФЛ).

Данъчно облагане при обратно получаване на суми по договори за доброволно осигуряване и договори за застраховки "Живот" се извършва само ако лицето лично е ползвало данъчно облекчение, т.е намалило е годишната си данъчна основа, посочена в годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, с направените вноски/премии. Ако данъчно облекчение е ползвано частично, тъй като направената вноска/премия превишава 10 на сто от годишната данъчна основа, то на облагане ще подлежи само частта от обратно получените суми за вноските/премиите, за които е ползвано данъчно облекчение (чл.38, ал.8 от ЗДДФЛ).

Автор: Доц. д-р Людмила Мермерска, в-к Дневник