Данъчните облекчения при доброволно осигуряване

Направените през тази година лични вноски за доброволно осигуряване и застраховки "Живот" могат да намалят годишната данъчна основа и да спестят данък. Това не е новост и може да се каже, че досегашният режим се е запазил. Сумата на годишните данъчни основи от всички източници на доход, посочена в годишната данъчна декларация по чл. 50, ал.1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), може да бъде намалена до 10 на сто, ако в течение на годината са внесени или лични вноски за доброволно пенсионно осигуряване, доброволно осигуряване за безработица и /или професионална квалификация или лични вноски/премии за доброволно здравно осигуряване и/или застраховки "Живот".

Намалението може да достигне до 20 на сто при едновременно сключване на лични договори и от двете групи, например за доброволно пенсионно осигуряване и за застраховки "Живот" или договор за доброволно пенсионно осигуряване и договор за доброволно здравно осигуряване и т.н.

Тази възможност се реализира при наличие на определени условия. Едно от тях е договорите за доброволно осигуряване или животозастраховане да са лични. Не може да се ползва данъчно облекчение, ако договорът е в полза на друго лице (независимо дали е дете, съпруг или майка). Облекчението се ползва за всички видове доброволни осигуровки (пенсионни, за безработица и /или професионална квалификация, здравни), но само за ограничен кръг застраховки - "Живот". По смисъла на ЗДДФЛ това са видовете застраховки по раздел I, т.1 и 3 от приложение №1 към Кодекса за застраховането, т.е. за застраховка "Живот" и рента (т.1) и застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд (т.3). Както и досега не се ползва данъчно облекчение за женитбена и детска застраховка, постоянна здравна застраховка, застраховка за изкупуване на капитал, допълнителна застраховка,

Друго условие е сумите по договора за доброволно осигуряване или животозастраховане да са внесени ефективно. В тази връзка при подаване на годишната данъчна декларация към нея трябва да се приложат копия на документите, удостоверяващи направените вноски.

Механизъм за ползване на облекчението

Данъчното облекчение за направени вноски/премии по договори за доброволно осигуряване или животозастраховане се ползва само годишно - като правило с подаване на годишната данъчна декларация. От 1 януари 2007 г. отпадна възможността за текущо ползване на облекчението (в момента на изплащане на възнаграждението) при доходи по извънтрудови отношения. Изключението е запазено само за доходите от трудови правоотношения. При тях данъчно облекчение за направените вноски/премии може да се ползва и авансово (ежемесечно), но само ако вноските са удържани от месечно възнаграждение на лицето и преведени на съответния осигурител/застраховател от работодателя. Ако облекчението е ползвано чрез работодателя и лицето няма други доходи, не е необходимо подаване на годишна данъчна декларация.

Данъчното облекчение може да се ползва за доходи от всички източници, декларирани в годишната данъчна декларация по чл. 50, ал.1 от ЗДДФЛ, включително и при доходи от наем, продажба на имущество и доходи от други източници (лихви, награди, които не са изплатени от работодател и възложител и др.). Отмененият ЗОДФЛ не позволяваше направените вноски по договори за доброволно осигуряване и животозастраховане да намалят данъчната основа на доходите от наем, продажба на имущество, лихви и др. Както и преди, облекчението не може да се ползва от лица, облагани с патентен данък, както и за доходи, облагани с окончателен данък, например доходи от дивиденти, тъй като те се облагат по специфичен ред и не се декларират в годишната данъчна декларация.

Облекчението се ползва в размера на фактически направените вноски/премии през годината, но не повече от 10, съответно 20 на сто от сумата на годишните данъчни основи по отделните източници на доходи, декларирани в годишната данъчна декларация.

Годишните данъчни основи по отделните видове доходи се формират по различен начин. Например за доходите от трудови правоотношения - от облагаемия годишен доход се приспадат задължителните лични осигуровки. За доходите на ЕТ - това е облагаемият доход, формиран по реда на ЗКПО, намален със задължителните лични осигуровки, за доходите по извънтрудови правоотношения (граждански договори, включително договори за управление и контрол), свободни професии и др. - това е придобитият доход, намален с предвидените за съответния вид доход нормативни разходи (например 35%, 10% и др.) и задължителните лични осигуровки. С други думи, независимо че максималният норматив е едни и същ, размерът на данъчното облекчение ще се различава при различните видове доходи.

Спецификата на трудовите договори

Известна специфика при ползване на данъчното облекчение има при лицата, работещи по трудов договор. Тя се изразява не само във възможността данъчното облекчение да се ползва и авансово при изплащане на месечното възнаграждение, но и последващото преизчисляване на облекчението в годишен аспект и определяне на окончателния му размер да се извърши от основния работодател, при който лицето е на трудов договор. В този случай, при условие че лицето няма други доходи, отпада необходимостта да подава годишна данъчна декларация, на база на която да се определи окончателният размер на данъчното облекчение.

Както посочихме по-горе, тази възможност се ползва само ако вноските/премиите са направени чрез работодателя, т.е. удържани са от месечното възнаграждение на лицето и са преведени на осигурителното дружество или застрахователя. За да се ползва правото за данъчно облекчение чрез работодателя, се изисква лицето

да предостави копия на документите, свързани със застрахователното/осигурителното дружество (чл.49, ал.4, т.2 от ЗДДФЛ). При това то трябва да представи документите на работодателя си в срок от 30 ноември до 31 декември. В противен случай даже преводът да е извършен от работодателя за сметка на възнаграждение на лицето, непредоставяне на посочените документи до 31 декември 2007 г. е основание работодателят да не вземе предвид направените вноски/премии при преизчисляване на годишното данъчно задължение за 2007 г. Ако не става въпрос за еднократни вноски в края на годината, при текущо ползване на облекчението, работодателят може да изисква тези документи още при извършване на първия превод. Те ще са му необходими, за да е сигурен, че от една страна, става въпрос за лични вноски, а от друга, че договорът е в обхвата на случаите, за които се ползва данъчно облекчение.

Има една особеност при преизчисляване на годишния размер на облекчението от работодателя. От 1 януари 2007 г. този размер се определя не на база годишния облагаем доход (както беше по отменения ЗОДФЛ), а въз основа на по-малка величина - годишния доход, намален с личните задължителни осигурителни вноски. При авансово ползване на облекчението законовите разпоредби относно базата, върху която се определя максималният размер от 10% (чл.19, ал.2 от ЗДДФЛ), обаче са неясни. Тълкуванията на приходната администрация са, че при авансово облагане максималният размер на данъчното облекчение следва да се определя на база целия месечен облагаем доход - без намаляването му с личните задължителни осигуровки. С други думи, на месечна база размерът на облекчението ще е по-голям, отколкото следва да бъде на годишна. При окончателното годишно преизчисляване на размера на данъчното облекчение обаче размерът на облекчението ще се редуцира. Това означава, че при годишното окончателно преизчисляване на данъчното задължение на осигуряваното/застрахованото лице ще бъде удържан допълнително данък върху разликата между по-големия месечен и по-малкия годишен размер на данъчното облекчение.

Автор: Доц. д-р Людмила Мермерска, в-к Дневник