Годишните осигурителни вноски за 2007 г. се внасят до 30 април

Самоосигуряващите се лица внасят осигурителните си вноски за държавното обществено осигуряване авансово през календарната година върху избран от тях размер на осигурителния си доход и годишно върху действителния си облагаем доход, деклариран в годишната данъчна декларация. Това тяхно задължение е регламентирано с разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване. Самоосигуряващите се, които са родени след 31 декември 1959 г., имат задължение и по отношение внасянето на осигурителните си вноски за допълнителното задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд. Всички самоосигуряващи се лица внасят здравноосигурителните си вноски по същия ред, по който внасят вноските си за държавното обществено осигуряване, т.е. имат задължение за годишно осигуряване и по смисъла на Закона за здравното осигуряване. Годишното внасяне на всички осигурителни вноски се извършва след определяне на окончателния размер на осигурителния доход. Както вече беше казано, това е облагаемият доход, образуван по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

През тази година самоосигуряващите се лица трябва да определят окончателния размер на осигурителния си доход за времето, през което са работили като такива през изминалата 2007 г. Самоосигуряващите се лица, които получават пенсии и са избрали да не внасят осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, определят окончателен размер само на здравноосигурителния си доход.

Окончателните осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване се внасят в размерите, определени за фонд "Пенсии", в срока за подаване на данъчната декларация, който през 2008 г. е 30 април. В този размер се изчисляват окончателните осигурителни вноски за ДОО дори и в случаите, в които през годината самоосигуряващите се са внасяли осигурителни вноски и за фонд "Общо заболяване и майчинство". Това означава, че окончателен размер на осигурителния доход за този фонд не се определя. Окончателните осигурителни вноски се изчисляват помесечно върху разликата между избрания осигурителен доход и средномесечния осигурителен доход за периода, за който е упражнявана дейността през предходната календарна година, но не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година.

При определянето на окончателния размер на осигурителния си доход за ДОО за 2007 г. самоосигуряващите се лица трябва да имат предвид, че размерът на осигурителната вноска за фонд "Пенсии" беше променен от 1 октомври на годината. Поради това те трябва да определят окончателен размер на дохода си за два периода - за периода от 1 януари до 30 септември и за периода от 1 октомври до 30 декември.

Вноските за довнасяне за държавното обществено осигуряване се изчисляват в размера, определен за фонд "Пенсии" за 2007 г., който е следният:

- От 1.01.2007 г. до 30.09.2007 г.

за родените преди 1 януари 1960 г. - 23% за фонд "Пенсии",

за родените след 31 декември 1959 г. - 18% за фонд "Пенсии" и 5% за ДЗПО в универсален пенсионен фонд

- От 1.10.2007 г. до 31.12.2007 г.

за родените преди 1 януари 1960 г. - 22% за фонд "Пенсии",

за родените след 31 декември 1959 г. - 17% за фонд "Пенсии" и 5% за ДЗПО в универсален пенсионен фонд.

Размерът на здравноосигурителните вноски за довнасяне е 6 на сто.

За определянето на окончателните си осигурителни вноски самоосигуряващите се лица попълват справка за определяне на окончателния размер на осигурителния доход, която се подава едновременно с подаването на годишната данъчна декларация и се състои от две таблици. При попълването на таблица 1 и таблица 2 от справката се показват доходите, върху които са внесени осигурителните вноски през 2007 г., и тези, върху които се дължат осигурителните вноски. Размерът на осигурителния доход, върху който се довнасят осигурителни вноски, се изчислява като разлика между декларирания облагаем доход в данъчната декларация и дохода, върху който са внесени осигурителните вноски през годината. Когато тази разлика е положителна, върху нея се изчисляват и довнасят осигурителни вноски. В случай че разликата между двата дохода е отрицателна, осигурителни вноски не се довнасят. В тези случаи самоосигуряващите се са надвнесли осигурителни вноски и могат да поискат тяхното възстановяване от органите на НАП. Таблиците за определянето на окончателните осигурителни вноски не се попълват от лицата, които имат доходи по договори за управление и контрол, и от тези, които имат доходи от работа по граждански договори, но не са регистрирани като самоосигуряващи се лица.

За довнесените осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд и за здравното осигуряване не се подават декларации образец №1 "Данни за осигуреното лице". Поради това всяко самоосигуряващо се лице задължително трябва да впише единния си граждански номер в преводното нареждане, с което внася дължимите вноски. При внасянето на тези вноски не се попълва БУЛСТАТ на самоосигуряващия се, независимо че през годината осигуряването се извършва чрез този регистрационен номер. Размерът на внесените от самоосигуряващите се лица осигурителни вноски - както тези, дължими през годината, така и тези, дължими при определянето на окончателния размер на осигурителния доход - се отразяват в подаваната еднократно от тях декларация образец №6 "Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 по ЗДДФЛ".

Окончателният размер на осигурителния доход се вписва в осигурителните книжки на самоосигуряващите се лица при заверяването на осигурителния им стаж. Във всички случаи заверяването на книжките се извършва само когато дължимите от тях окончателни осигурителни вноски са внесени. Заверяването на осигурителните книжки се извършва от органите на НОИ.

Вержиния Заркова, експерт в НОИ,
Вестник Дневник