Осигуряване при свободните професии

Упражняващите свободна професия са самоосигуряващи се, т.е. лица, които внасят осигурителни вноски сами и изцяло за своя сметка. Те могат да провеждат осигуряването си и чрез осигурителните каси. Задължението им за осигуряване възниква от деня на започване или възобновяване на трудова дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване.

За времето, през което лицата са се регистрирали, че упражняват свободна професия, подлежат на задължително осигуряване за фонд "Пенсии" и на здравно осигуряване. По свое желание те могат да се осигуряват и за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица. Осигурителните вноски се внасят до 10-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят. Лицата, които са избрали да се осигуряват само за фонд "Пенсии", могат да внасят осигурителни вноски и авансово за избран от тях период от време през календарната година.

Упражняващите свободна професия избират месечния си осигурителен доход между минималния и максималния доход, определен за самоосигуряващите се лица със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. През 2008 г. минималният месечен осигурителен доход за самоосигуряващите е определен на 240 лв., а максималният осигурителен доход - на 2000 лв.

Върху избрания осигурителен доход през годината те внасят авансово месечни осигурителни вноски. До 10 дни след внасяне на осигурителните вноски лицата, упражняващи свободна професия, трябва да подадат данни за осигуряването си с декларация обр. №1 "Данни за осигуреното лице". Данните се подават в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите (НАП) по постоянен адрес. Лицата, които са избрали да внесат осигурителни вноски авансово за избран период, подават данни за внесените осигурителни вноски с декларация обр. №5 "Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски".

За лицата, които са регистрирани, че упражняват свободна професия, при изплащане на възнаграждения за работа без трудови правоотношения чрез възложителя на договора не се внасят осигурителни вноски за социално и здравно осигуряване. На лицата, които работят по трудови правоотношения и същевременно упражняват свободна професия, месечният осигурителен доход се формира от осигурителния доход по трудовото правоотношение и избрания осигурителен доход за дейността, която извършват като самоосигуряващи се лица.

Окончателният размер на осигурителния доход за социално и за здравно осигуряване се определя за всяка календарна година въз основа на доходите, декларирани в годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

При окончателното определяне на осигурителния доход осигурителните вноски за доходите, придобити през 2007 г., се внасят най-късно до 30 април 2008 г., т.е. в срока за подаване на данъчната декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. До 30 април е необходимо да се подадат в компетентната териториална дирекция на НАП и данни общо за всички дължими осигурителни вноски за предходната година с декларация обр. №6 "Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ".

Лицата, които са пенсионери и упражняват свободна професия, внасят осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване по свое желание, но за дейността, която извършват, дължат здравноосигурителни вноски.

Контролните органи на НОИ заверяват осигурителния стаж и осигурителния доход в осигурителните книжки на лицата.

Румяна Станчева , експерт в НОИ,
Вестник Дневник