Работещите на повече от едно основание се осигуряват по специален ред

Работещите на повече от едно основание се осигуряват по специален ред

Доходът, върху който се дължат осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, включва всички възнаграждения, включително начислените, но неизплатени и други доходи от трудова дейност (чл. 6, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване - КСО).

Всички лица, които получават доходи от дейностите, обхванати от разпоредбата на чл.4 от КСО, подлежат на осигуряване за всяка дейност по определения от закона ред. Месечните осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване и допълнителното задължително пенсионно осигуряване се внасят върху сбора от доходите, но върху не повече от максималния месечен осигурителен доход за 2008 г. - 2000 лв. При определяне поредността на доходите, върху които се внасят месечни осигурителни вноски, на първо място се взимат предвид доходите, получени от дейностите, обхванати от чл.4, ал.1 и ал.2 от КСО. Това са доходи по трудови и/или по служебни правоотношения, по договори за управление и контрол, от трудова дейност като член-кооператори и др.

На самоосигуряващите се не се удържат осигурителни вноски

Когато лицето работи по допълнителен или втори трудов договор или без трудово правоотношение, при изплащане на възнаграждението декларира сумата, върху която са направени осигурителни вноски по всеки от договорите. По този начин ще се избегне внасяне на осигурителни вноски върху доход в по-голям размер от определения максимален месечен осигурителен доход.

Много разпространени са случаите, при които лица, които получават възнаграждения за извършване на някоя от дейностите, обхванати от чл.4, ал.1 и 2 от КСО, за съответния месец са получили и възнаграждение за работа без трудово правоотношение. В тези случаи върху изплатеното възнаграждение за работа без трудово правоотношение се дължат осигурителни вноски за фонд "Пенсии" и допълнително задължително пенсионно осигуряване независимо от размера на сумата на възнаграждението след намаляване с нормативно признатите разходи по Закона за данъците върху дохода на физическите лица (ЗДДФЛ).

Когато върху доходите по чл.4, ал.1 и/или ал.2 от КСО лицето е осигурено върху максималния месечен осигурителен доход, върху възнаграждението за работата без трудово правоотношение не се дължат осигурителни вноски. На самоосигуряващите се при изплащане на възнаграждения за работа без трудови правоотношения не се внасят осигурителни вноски от възложителя на работата и не се удържат лични вноски от тях. Самоосигуряващите се внасят осигурителни вноски върху получените доходи за работа без трудови правоотношения при определяне на окончателния размер на осигурителния си доход с годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ.

При трудовите договори обхватът на осигуряването може да е различен

Когато самоосигуряващи се лица получават и доходи за работа по трудово правоотношение, месечният осигурителен доход по трудовото правоотношение се допълва с дохода, върху който лицето е избрало да внася текущо през годината авансови осигурителни вноски за дейността, която извършва в качеството си на самоосигуряващо се лице. За дейността по трудовия договор обхватът на осигуряване се определя от месечната ангажираност по договора. Когато трудовият договор е сключен за повече от 5 работни дни, или 40 часа, месечно, осигуряването е за всички осигурени социални рискове.

Ако трудовият договор е за не повече от 5 работни дни, или 40 часа, месечно, осигуряването е за фонд "Пенсии" и за трудова злополука и професионална болест. Осигурителният доход по трудовото правоотношение не може да бъде по-малък от минималния осигурителен доход, определен по основната икономическа дейност на осигурителя за длъжността по трудовия договор. За дейността, която лицето извършва като самоосигуряващо се, има право да избере обхвата на осигуряването си - само за фонд "Пенсии" или за фонд "Пенсии" и фонд "Общо заболяване и майчинство". В случай че по трудовото правоотношение лицето е осигурено върху максималния месечен размер на осигурителния доход, не дължи осигурителни вноски като самоосигуряващ се.

По аналогичен ред се провежда осигуряването на самоосигуряващо се лице, което получава и доходи по договор за управление и контрол на търговско дружество, на едноличен търговец или на неперсонифицирано дружество. Върху полученото или начислено, но неизплатено възнаграждение по договора за управление и контрол се дължат осигурителни вноски за всички осигурени социални рискове. Месечният осигурителен доход по договора за управление и контрол не може да бъде по-малък от минималния осигурителен доход, определен по основната икономическа дейност на осигурителя.

Задължението е пропорционално на отработените дни

За лицата, които упражняват дейност по повече от едно трудово правоотношение, месечните осигурителни вноски се внасят също върху сбора от доходите. Когато работник или служител през месеца работи по основен трудов договор за повече от пет работни дни, или 40 часа, през календарния месец и същевременно има сключен друг трудов договор със същия или с друг работодател, подлежи на осигуряване за всички осигурени социални рискове и по двата трудови договора. Всеки осигурител изчислява осигурителните вноски върху полученото или начислено възнаграждение, но върху не по-малко от минималния месечен осигурителен доход, определен за длъжността, която заема лицето по трудовия договор.

На работниците и служителите, които не работят през всички работни дни от месеца или на непълно работно време, минималният осигурителен доход се изчислява пропорционално на отработеното време. От 1 януари 2008 г. не се прилагат минималните осигурителни доходи по основни икономически дейности за работници и служители наети в бюджетни предприятия по смисъла на §1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството. За тези лица месечният осигурителен доход е фактически изплатеното или начисленото възнаграждение. Работниците и служителите, които работят по допълнителен трудов договор при втория работодател, декларират сумата, върху която са внесени осигурителни вноски за работата по другото правоотношение.

Когато лицата получават месечни доходи от различни дейности, обхванати от чл.4, ал.1 от КСО, върху доходите от всяка дейност подлежат на осигуряване за всички осигурени социални рискове по предвидения от закона ред. Това са случаите, при които лицата работят:

· по трудов договор и същевременно през месеца получават доходи по договори за управление и контрол или за работа на изборна длъжност

· по повече от един договор за управление

· по договор за управление и на изборна длъжност и др.

Трябва да се има предвид, че когато не се изплащат месечни възнаграждения по договор за управление и контрол или за работа на изборна длъжност, а се изплаща възнаграждение само за работа през определени дни от месеца, само за дните, за които има изплатено или начислено възнаграждение, се дължат осигурителни вноски.

от Румяна Станчева, експерт в НОИ, вестник Дневник