НСС 29 - Представяне на финансови отчети при условия на свръхинфлация

 

НСС 29 - ПРЕДСТАВЯНЕ НА ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
ПРИ УСЛОВИЯ НА  СВРЪХИНФЛАЦИЯ

Цел

НСС 29 определя реда за изготвяне на годишния финансов отчет в условията на свръхинфлация.

Обхват

1.1. Този стандарт се прилага от всички предприятия, които съставят годишните си финансови отчети, включително консолидираните, в условията на свръхинфлационна икономика.

1.2. Предприятията изготвят финансовите си отчети в условията на свръхинфлация в случаите, когато в период от максимум три последователни години процентът на инфлацията надвиши 100.

1.3. Съставеният годишен финансов отчет в условията на свръхинфлация е официалният отчет на предприятието. Той се проверява и заверява от дипломиран експерт-счетоводител или от специализирано одиторско предприятие.

Преобразуване на финансовите отчети

2.1. За преобразуване на финансовите отчети се прилага концепцията за поддържане на капитала на базата на покупателната му способност, при която активите и пасивите се преобразуват в зависимост от инфлационния индекс.

2.2. При преобразуване на годишния финансов отчет като мярка за инфлация се прилага оповестеният от Националния статистически институт инфлационен индекс на базата на потребителските цени по месеци и общо за годината.

2.3. Счетоводният баланс се преобразува по следния начин:

А. Статии за предходната година. 1. Дълготрайните активи:
 

балансовата стойност (преносната стойност)
х
индекса на инфлация за периода от датата на придобиване или последната преоценка до края на предходния отчетен период
=
балансовата стойност за началото на годината  100      

2. Материалните запаси:
 

балансовата стойност (преносната стойност)
х
индекса на инфлация за предходната година
=
балансовата стойност за началото на годината  100      

3. Инвестициите и финансовите инструменти се посочват по оценките им, установени съгласно другите национални счетоводни стандарти към началото на годината.

4. Валутните позиции се преобразуват съгласно НСС 21 - Ефекти от промените във валутните курсове, и се посочват по валутния курс към началото на годината.

5. Дългосрочните и краткосрочните вземания се преобразуват по следния начин:
 

балансовата стойност (преносната стойност) х индекса на инфлация за периода от месеца, следващ месеца на възникването им, до края на предходния отчетен период = балансовата стойност за началото на годината  100      

6. Паричните средства се преобразуват по следния начин:
 

балансовата стойност (преносната стойност) х индекса на инфлация за годината = преизчислена стойност  100      

7. Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи и разходи за бъдещи периоди се преобразуват по следния начин:
 

балансовата стойност (преносната стойност) х индекса на инфлация за периода от начисляването им до края на предходния отчетен период = балансовата стойност за началото на годината  100      

8. Пасиви и финансирания се преобразуват по следния начин:
 

балансовата стойност (преносната стойност)
х
индекса на инфлация от месеца, следващ месеца на възникване, до края на предходния отчетен период
=
балансова стойност за началото на годината  100      

9. Елементите на собствения капитал не се преобразуват.

10. Получената във връзка с преобразуването разлика се посочва като допълнителен резерв от последващи оценки с положителен или отрицателен знак, като се записва на отделен ред в счетоводния баланс.

Б. Статии за текуща година.

1. Дълготрайните материални активи, придобити до 1 януари на текущата година, се преобразуват по следния начин:
 

отчетната стойност и корективът х индекса на инфлация за периода от датата на придобиване или последната преоценка до края на отчетния период = отчетната стойност и коректив  100  

2. Придобитите през годината дълготрайни активи се преобразуват по следния начин:
 

отчетната стойност и корективът х индекса на инфлация от месеца, следващ месеца на придобиване, до края на отчетния период = отчетната стойност и коректив 
100
 
 

3. Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи и разходите за бъдещи периоди, извършени до началото на годината, се преобразуват по следния начин:
 

отчетната стойност х индекса на инфлация за периода от датата на възникване или последната преоценка до края на отчетния период = отчетната стойност  100  

4. Извършените през годината разходи за придобиване на дълготрайни материални активи и разходи за бъдещи периоди се преобразуват по формулата:
 

сумата на отчетените разходи
х
половината от инфлационния индекс от месеца на начисляване плюс пндекса на инфлация до края на годината
=
отчетната стойност 
100
 

5. Материалните запаси се преобразуват по следния начин:
 

балансовата стойност х половината от инфлационния индекс за текущата година =: балансова стойност 
100
 

6. Инвестициите и финансовите инструменти се посочват по оценки, получени в резултат на прилагането на другите национални счетоводни стандарти.

7. Валутните позиции се преобразуват съгласно НСС 21 - Ефекти от промени във валутните курсове.

8. Вземанията, паричните средства, пасивите и елементите на собствения капитал не се преобразуват.

9. Разликата между сумата на актива и пасива на баланса, получена вследствие на преобразуването, се посочва като допълнителен резерв от последващи оценки с положителен или отрицателен знак, която се записва на отделен ред в счетоводния баланс.

2.4. Отчетът за приходите и разходите се преобразува по следния начин:

Всички статии се преобразуват съобразно индекса на инфлацията от месеца, в който приходите и разходите са били първоначално начислени. Изчисленията се правят по месеци:

сумата по съответните статии за месеца
 х  индекса на  инфлация  за месеца   преобразуваната сума на съответната статия

=
100  

2.5. Резултатът от отчетния период (печалба или загуба) е сумата от разликата между преобразуваните статии в отчета за приходите и разходите.

2.6. За новите стойности, определени от този стандарт, не се съставят счетоводни статии.

2.7. Индексът на инфлация от датата на придобиване или от последната преоценка до края на отчетния период се определя като аритметичен сбор от инфлацията за отделните години, включително годината на придобиване.

---====(*)===----