НСС 27 - Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия

 

НСС 27 - КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
И ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

 

Цел

НСС 27 определя реда за съставянето и представянето на консолидираните финансови отчети и отчитането на инвестициите в дъщерни предприятия.

Обхват

1. Този стандарт се прилага от предприятията, които:

а) съставят финансов отчет за група от предприятия;

б) осчетоводяват инвестиции в дъщерно предприятие.

Определения

2. В този стандарт се използват определения със следното значение:

Контрол - правото да се ръководи финансовата и оперативната политика на едно предприятие така, че да се извличат изгоди в резултат на дейността му.

Предприятие-майка - предприятие с едно или повече дъщерни предприятия.

Дъщерно предприятие - предприятие, което се намира под контрола на друго предприятие, т.нар. предприятие-майка.

Група - предприятието майка с всичките му дъщерни предприятия.

Консолидирани финансови отчети - отчетите на групата, представени като финансов отчет на едно предприятие.

Малцинствено участие - онази част от нетните активи на дадено дъщерно предприятие, свързана с участия, които не са притежание пряко или косвено чрез дъщерните предприятия на предприятието майка.

Дружество с финансово участие - дружество, чийто предмет на дейност се заключава в участие в други предприятия и в извличане на печалба от това участие, без да се намесва пряко или косвено в управлението на тези предприятия и без да се нарушава правото на дружеството в качеството му на акционер или съдружник.

Условия за съставяне на консолидирани финансови отчети

3.1. Предприятието съставя консолидиран финансов отчет и консолидиран отчет за управлението, когато:

а) притежава пряко или косвено повече от половината от правата на глас на акционерите или съдружниците в друго предприятие, или

б) има правото да назначава или да освобождава повече от половината от членовете на органите за управление на предприятието, в което е акционер или съдружник;

в) има правото да упражнява контрол върху предприятие, в което то е акционер или съдружник, по силата на договорно взаимоотношение;

г) е акционер или съдружник в предприятие и: - повече от половината от членовете на органа на управление на това предприятие, действащ през отчетния период или по време на предишния отчетен период и до съставянето на консолидирания отчет, са били назначени по силата единствено на упражняването на правото на глас;

- контролира само по силата на договор, сключен с другите акционери или съдружници на предприятието, повече от половината от правото на глас на акционерите или съдружниците му.

3.2. При прилагането на т. 3.1 следва да се установят всички предвидени права, след което с цел прилагане на изискването за консолидация да се определи относителният дял на правата на предприятието майка.

3.3. Предприятието майка и всички негови дъщерни предприятия подлежат на консолидиране, независимо къде се намират седалищата на предприятията.

3.4. За прилагането на т. 3.1 всяко дъщерно предприятие на дадено дъщерно предприятие се разглежда като предприятие на предприятието майка, ръководещо предприятията, подлежащи на консолидиране.

3.5. Предприятие може да не се включи в консолидирането, когато строги и трайни ограничения засягат чувствително упражняването:

а) от предприятието майка на правата, свързани с имуществото и управлението на това предприятие, или

б) на единното ръководство на предприятие, което се намира в договорни взаимоотношения.

3.6. Не се включват в консолидирането предприятия, които извършват до такава степенразно-родни дейности, че включването им в консолидирането влиза в противоречие с изискването за вярно и честно представяне на имущественото и финансовото състояние на всички предприятия.

3.7. Годишният финансов отчет на предприятието майка се прилага към консолидирания финансов отчет.

Изисквания при съставянето на консолидирани финансови отчети

4.1. Консолидираните финансови отчети се съставят към 31 декември на отчетната година или към друга дата, когато това е определено в нормативен акт, и съдържат консолидирани:

- счетоводен баланс;

- отчет за приходите и разходите;

- отчет за собствения капитал;

- отчет за паричния поток и приложение. Когато:

а) по голяма част от предприятията, имащи съществено значение за консолидирането, приключват на дата, различна от посочената, консолидираният финансов отчет може да се състави и на друга дата, определена от групата, с цел вярно и честно представяне на имущественото и финансовото състояние на групата; в приложението към консолиди-раните финансови отчети това обстоятелство се оповестява; отбелязват се събитията, отнасящи се до имуществото, финансовото състояние или резултатите на предприятията, включени в консолидирането, станали между датата на приключване на баланса на това предприятие и датата на приключване на консолидираните отчети;

б) датата на приключване на баланса на едно предприятие, включено в консолидирането, предшества с повече от три месеца датата на приключване на консолидираните отчети, това предприятие се консолидира на основата на междинните отчети, изготвени към датата на приключване на консолидираните отчети.

4.2. Консолидираните финансови отчети трябва да дават вярна и честна представа за имуществото, финансовото състояние и резултатите на всички предприятия, включени в консолидирането.

4.3. Когато прилагането на този стандарт не е достатъчно за спазване на изискванията по т. 4.2, отклоненията се оповестяват допълнително.

4.4. Консолидираните финансови отчети се съставят в съответствие с възприетите схеми на счетоводните отчети, предвидени в съответните счетоводни стандарти.

4.5. Ако в изключителни случаи прилагането на изискванията за балансовите статии, статиите на отчета за приходите и разходите влязат в противоречие с предвидените примерни схеми в съответните счетоводни стандарти, те могат да не се спазват, за да се даде вярна и честна представа по смисъла на т. 4.2.

Изисквания за балансовите статии

5. Балансовите статии от актива и пасива на балансите на включените в консолидирането предприятия се включват изцяло в консолидирания счетоводен баланс, като се обединяват ред по ред активите, пасивите и собственият капитал. Предприема се следното:

а) елиминира се:

- при предприятието майка - отчетната стойност на съучастието (акции и дялове), което предприятието майка има във всяко дъщерно предприятие (или друго предприятие, което е включено в консолидацията), и

- при дъщерното предприятие - делът на предприятието майка в капитала на всяко дъщерно предприятие (или друго предприятие, което е включено в консолидацията);

б) елиминирането по буква „а" се прави въз основа на отчетните стойности към датата, на която предприятието е включено за първи път в консолидирането; разликите от елиминирането се посочват като положителна или отрицателна репутация;

в) останалите акции и дялове, които се притежават от предприятието майка или от друго предприятие, включено в групата, в консолидираните счетоводни баланси се представят като собствени акции и дялове или на предприятието майка, или на друго предприятие, включено в консолидирания счетоводен балас;

г) капиталът на предприятието майка и на дъщерните предприятия (и на другите предприятия, включени в консолидацията), който се притежава от предприятия или лица извън групата, се представя в консолидирания баланс като отделна статия „Собствен капитал, непринадлежащ на групата"; в тази статия се включва пропорционално определената стойност на принадлежащите на малцинстве^ ното участие резерви и финансови резултати;

д) вътрешногруповите разчети се елиминират;

е) нереализираните печалби и загуби, включени в отчетната стойност на материалните запаси, дълготрайните активи, услуги и др., придобиването на които е свързано с вътрешногрупови сделки, се елиминират от отчетната им стойност.

Изисквания за статиите от отчета за приходите и разходите

6.1. Приходите и разходите на предприятията, включени в консолидирането, се обединяват ред по ред в консолидирания отчет за приходите и разходите.

6.2. финансовият резултат - притежание на предприятия и лица извън групата, се посочва на отделен ред в отчета за приходите и разходите -„Печалба (загуба), непринадлежаща на групата".

6.3. В консолидирания отчет за приходите и разходите се елиминират приходите и разходите от:

а) вътрешногруповите сделки от финансов характер, покупко-продажби, дивиденти и други;

б) нереализираните печалби и загуби, включени в отчетната стойност на материалните запаси, дълготрайните активи, услуги и др., свързани с вътрешногрупови сделки.

Изисквания към статиите на отчета за паричния поток

7.1. Паричните потоци от отчетите на отделните предприятия, участващи в консолидацията, се групират ред по ред.

7.2. Паричните потоци от вътрешногрупови операции и сделки се елиминират.

Изисквания към статиите на отчета за собствения капитал

8. Отчетът за собствения капитал се изготвя на базата на информацията от консолидирания счетоводен баланс. В отделна колона се посочва видът на изменението на собствения капитал, непринадлежащ на групата.

Приложение към консолидирания финансов отчет

9. Когато съставът на предприятията, включени в консолидирането, е претърпял значителни промени през отчетния период, в приложението към консолидираните финансови отчети се посочват данни, позволяващи да се направи сравнение за най-малко 2 последователни години.

Методи на оценка при изготвяне на консолидирания финансов отчет

10.1. Предприятието майка, което изготвя консолидираните финансови отчети, прилага същите методи на оценка както при съставянето на собствения си годишен финансов отчет.

10.2. Предприятията, включени в консолидацията, следва да прилагат едни и същи методи на оценка на активите и пасивите с тези на предприятието майка; когато статиите от актива и пасива, включени в консолидирането, са били оценени от предприятия, включени в консолидирането, по методи, различни от приетите за групата, тези статии трябва да се оценят наново по приетите за групата методи, освен ако резултатът от новата оценка е незначителен. Отклонение от този принцип се допуска в случаите, когато общоприетите методи не дават вярна и честна представа за имущественото и финансовото състояние на предприятието. Това отклонение се оповестява в приложението към консолидираните финансови отчети.

10.3. Когато статии от актива, подлежащи на консолидиране, са били оценени с цел прилагане на данъчното законодателство, тези статии се записват в консолидираните отчети само след като се оценят съобразно възприетите методи за оценка.

10.4. В консолидирания баланс и в отчета за приходите и разходите се взема предвид разликата, съществуваща при консолидирането, между полагащото се данъчно задължение за отчетния

период и предходни отчетни периоди и вече изплатения данък за тях, доколкото е възможно за едно от консолидираните предприятия да се получи реално данъчно задължение в близко бъдеще.

Оповестяване в приложението към годишния консолидиран финансов отчет

11. Освен оповестяванията, които се правят в приложението по силата на изискванията на други счетоводни стандарти, то трябва да съдържа и допълнителни оповестявания за:

а) методите на оценка на различните статии на консолидираните финансови отчети, както и използваните методи за изчисляване на промените в тяхната стойност; за статиите в консолидираните финансови отчети, които са или в началото са били изразени в левовата равностойност на чуждестранната валута, се отбелязва използваната база за превръщането им;

б) общия размер на задълженията по консолидирания счетоводен баланс с остатъчен срок на погасяване над пет години, както и общия размер на задълженията по консолидирания счетоводен баланс, покрити с реални гаранции от включените в консолидирането предприятия, като се посочват техният вид и форма;

в) общия размер на финансовите задължения, които не фигурират в консолидирания счетоводен баланс, доколкото това е необходимо за оценка на финансовото състояние на групата предприятия, включени в консолидирането;

г) задълженията към свързани, но невключени в консолидирането предприятия;

д) разпределението на нетния размер на консолидираните приходи по категории дейности и географски пазари, доколкото от гледна точка на организацията на продажбата на продукция и извършването на услуги, включвани в обичайната дейност на групата консолидирани предприятия, тези категории се различават значително помежду си;

е) средния брой на персонала, който работи през отчетния период в консолидираните предприятия;

ж) степента, в която изчислението на консолидирания резултат е променено от факта, че оценката на статиите на баланса е различна от принципите за оценка, извършена по време на отчетния период или по-рано;

з) размера на възнагражденията, изплащани през отчетния период на членовете на органите на управление на предприятието майка в зависимост от длъжността им в предприятието майка или в предприятията, включени в консолидацията;

и) размера на авансите и кредитите, отпуснати на членовете на органите на управление от предприятието майка или от предприятията, включени в консолидацията, както и лихвения процент, основните условия, погасяванията, както и задълженията, поети по тях под формата на гаранция; тези информации се дават общо за всяка категория.

Консолидиран отчет за управлението

12. Консолидираният отчет за управлението трябва да дава вярна картина на дейността и на състоянието на групата предприятия, включени в консолидирането, и да съдържа информация за:

а) важните събития, станали след приключването на отчетния период;

б) вероятното развитие на групата предприятия;

в) научна и развойна дейност на групата предприятия.

Отчитане на инвестициите в дъщерно предприятие

13. Инвестициите в дъщерни предприятия се отчитат по един от следните начини:

а) по себестойност - в съответствие с НСС 28 - Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия;

б) по метода на собствения капитал - в съответствие с НСС 28 - Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия;

в) като държани за продажба финансови активи в съответствие с НСС 32 - финансови инструменти.