НСС 20 - Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ

 

НСС 20 - ОТЧИТАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИ
ДАРЕНИЯ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНА ПОМОЩ

Цел

НСС 20 определя реда за счетоводно отчитане на правителствените дарения и оповестяване на правителствената помощ.

Обхват

1. Този стандарт се прилага от всички предприятия, които получават правителствени и други дарения и правителствена помощ.

Определения

2. В този стандарт се използват определения със следното значение:

Правителство - всеки държавен орган, институция, служба или други подобни органи на местно, национално или международно равнище.

Правителствена помощ - действие от страна на правителството, чрез което се предоставя икономическа изгода за конкретно предприятие или за група предприятия, отговарящи на определени критерии.

Не се третират като правителствена помощ изгодите, предоставяни чрез въздействие върху общите икономически условия в страната - например развитие на инфраструктурата, защитни мерки срещу нелоялна конкуренция и други подобни.

Правителствено дарение - предоставянето на средства от правителството на дадено предприятие като компенсация за спазване от негова страна в миналото или в бъдеще на определени условия, отнасящи се до текущата дейност на предприятието.

Не се третират като правителствени дарения такива форми на правителствена помощ, които не могат да бъдат оценени (остойностени), както и сделки на предприятията с правителството, които не се различават от обикновените стопански сделки с други контрагенти.

Обвързани с активи дарения - такива дарения, при които главното условие е получаващото ги предприятие да закупи, създаде или придобие по друг начин дълготраен материален или нематериален актив.

Обвързани с приходи дарения - всички други дарения, освен обвързаните с активи, които се преотстъпват изцяло или частично на предприятието.

Опростени данъци - начислени данъчни задължения, които се отписват със съгласието на правителството без условия.

Преотстъпени данъци - начислени данъчни задължения, които се отстъпват със съгласието на правителството при определени условия.

Опростени заеми - тези заеми, при които заемодателят се отказва от правата си върху възстановяването им със или без условия.

Правителствени дарения

3.1. Правителствените дарения се отчитат при наличие на достатъчно сигурност, че предприятието получател ще спазва съпътстващите ги условия и даренията ще бъдат получени.

3.2. Правителствените дарения се отчитат като финансиране, освен ако в закон е определен друг ред на отчитане, което финансиране се признава като приход в текущия период, както следва за:

а) дарения, свързани с амортизируемй активи -пропорционално на начислените за съответния период амортизации на активи, придобити в резултат на дарението;

б) дарения, свързани с неамортизируеми активи - през периодите, през които са отразени разходите за изпълнение на условията по даренията; когато се даряват неамортизируеми дълготрайни активи, дарението (финансирането) се отразява като приход на определена от предприятието база, свързана с условията на дарението (например ако се дарява земя при условия за построяване на сграда върху нея, приходът от дарението се признава пропорционално на начислената амортизация на сградата), срокът, през който се признава приходът, не може да бъде по-дълъг от 20 години;

в) дарения, свързани с преотстъпени данъци -през периодите, през които са отразени разходите за изпълнение на условията по преотстъпването на данъците.

3.3. Правителствените дарения, получени под формата на прехвърляне иа непарични активи, се оценяват по справедливата им стойност.

3.4. Правителствените дарения, получени от предприятията като компенсация за минали разходи или загуби, се признават за приход през периода на получаването им.

3.5. Правителствените дарения се представят в счетоводния баланс като финансирания, освен в случаите, когато съгласно нормативен акт се отчитат като резерви.

3.6. Признатата като приход част от правителствените дарения се представя в отчета за приходите и разходите на отделен ред.

3.7. Ако правителствено дарение стане въз-становимо поради неспазване на условията по него, подлежащите на връщане суми се отчитат като задължения, а непризнатата като приход част от финансирането се отписва. Ако задължението е по-голямо от непризнатата като текущ приход част от финансирането, разликата се отчита като друг разход.

3.8. По реда на този стандарт се отчитат получените в предприятията дарения от трети лица (неправителствени дарения).

Опростени данъци

4.1. Опростените данъци се отразяват като приходи за периода, в който е направено опрощаването, когато те текущо са били отразени като разход за дейноста.

4.2. Опростените данъци от печалбата (данък върху печалбата и данък за общините) се отчитат в увеличение на неразпределената печалба или в намаление на непокритата загуба.

Опростени заеми

5.1. Опростените заеми без условия се отчитат като текущи приходи.

5.2. Опростените заеми при определени условия се отчитат като финансиране.

Правителствена помощ

6. Когато значението на правителствената помощ е такова, че повлиява в значителна степен на финансовите отчети, на оповестяване подлежат естеството, размерът и продължителността на помощта.

Оповестяване

7. В приложението към годишния финансов отчет се оповестяват:

а) за правителствените дарения и за дарения от трети лица:

- условията, съпровождащи получаването им;

- критериите за признаването им като текущ приход;

- размерът на получените средства;

-неизпълнените условия и непредвидимите събития, попречили на изпълнението на условията (ако има такива);

б) з а другите форми на правителствена помощ -формата и видът на помощта.