НСС 12 - Данъци от печалбата

 

НСС 12 - ДАНЪЦИ ОТ ПЕЧАЛБАТА
 

Цел

НСС 12 определя реда за отчитане на данъците от печалбата, временните разлики и данъчния ефект от временните разлики.

Обхват

1. Този стандарт се прилага от предприятията, които начисляват данъци от печалбата.

Определения

2. В този стандарт се използват следните определения:

Счетоводна печалба или загуба - брутната печалба или загуба, преди да се приспадне разходът за данъци от печалбата. Определя се като разлика между приходите и разходите от отчета за приходите и разходите без разхода за данъци от печалбата.

Данъчна печалба (загуба) - печалбата (загубата) за даден период, определена съгласно установените от действащото данъчно законодателство правила, на основата на която се определя размерът на дължимите (възстановимите) данъци.

Данъчна основа - сумата, която се приписва на даден актив или пасив, приход или разход от данъчните органи при определянето на данъчната (облагаемата) печалба.

Разход за данък - сумата на текущите разходи за данъци от печалбата и отсрочените разходи за данъци от печалбата.

Текущ разход за данъци - сумата на данъците от печалбата, които са платими (възстановими) по отношение на облагаемата печалба за периода.

Активи по отсрочени данъци - сумите на данъците от печалбата, възстановими в бъдещи периоди, по отношение на:

а) облагаеми временни разлики;

б) пренасяне напред на неизползвани данъчни загуби,и

в) пренасяне напред на неизползвани данъчни кредити.

Пасиви по отсрочени данъци - сумите на дължимите данъци от печалбата, платими в бъдещи периоди, по отношение на облагаеми временни разлики.

Временни разлики - разликите между отчетната стойност на един актив, пасив, приход, разход и неговата данъчна основа.

Временните разлики биват:

а) облагаеми временни разлики - временните разлики, от които ще произтекат суми, с които ще се увеличи данъчната печалба (загуба) през бъдещи периоди, когато отчетната стойност на актива или пасива бъде възстановена или погасена, или

б) намаляеми временни разлики - временните разлики, от които ще произтекат суми, с които да се намали данъчната печалба (загуба) през бъдещи периоди, когато отчетната стойност на актива или пасива бъде възстановена или погасена;

в) данъчна загуба - временна разлика, от която ще произтече икономия от данъци.

Постоянни разлики - разликите, които намират отражение в съответните суми, които се прибавят или отчисляват при определяне на облагаемата печалба само през текущия период.

Признаване на текущи данъчни активи и текущи данъчни пасиви

3.1. Данъците от печалбата за текущия и предходни данъчни периоди следва да се признаят като задължение до размера, до който не са платени. Ако вече платените данъци от печалбата за текущия и предходни периоди надвишават дължимата сума за тези периоди, превишението следва да се признае като актив.

3.2. Икономията от данъци, свързана с данъчна загуба, която може да бъде пренесена за покриване през следващи периоди, се признава като актив, с който ще се намалява текущият данък в следващите периоди.

3.3. Признаването на текущите данъчни разходи се извършва чрез включването им в групата на разходите за периода, с които се намалява счетоводната печалба или се увеличава счетоводната загуба.

3.4. Текущият данъчен разход се определя по данъчните ставки, които се прилагат към датата на съставянето на годишния финансов отчет.

Облагаеми временни разлики

4.1. Определените върху облагаемите временни разлики данъци (данък за общините и данък върху печалбата) се отчитат като активи по отсрочени данъци.

4.2. При признаването на облагаемите временни разлики определените данъци се отчитат като намаление на финансовия резултат за текущия период.

Намаляеми временни разлики

5.1. Определените върху намаляемите временни разлики данъци (данък за общините и данък върху печалбата) се отчитат като пасиви по отсрочени данъци.

5.2. При признаването на намаляемите временни разлики определените данъци се отчитат като намаление на пасивите по отсрочени данъци.

Данъчна загуба

6. Определените върху данъчната загуба данъци (данък за общините и данък върху печалбата) се отчитат като активи по отсрочени данъци и като увеличение на финансовия резултат за текущия период (намаление на загубата).

Представяне на данъците от печалбата във финансовия отчет

7.1. В счетоводния баланс данъчните активи и пасиви се представят отделно от другите активи и пасиви.

7.2. Отсрочените данъчни активи и пасиви следва да бъдат разграничени от текущите данъчни активи и пасиви.

7.3. Отсрочените данъчни активи и пасиви се коригират в следващ период, когато има промяна в данъчната ставка. Промяната в сумата на отсрочените данъчни активи и пасиви се отчита като друг приход или като друг разход.

Счетоводно отчитане

8.1. Дължимите данъци се отразяват като задължение към бюджета (общината) и като намаление на счетоводната печалба.

8.2. Активът по отсрочените данъци (данъци върху намаляема временна разлика) се отразява като вземане, свързано с временна разлика, и като увеличение на финансовия резултат.

8.3. Пасивът по ртсрочените данъци (данъци върху облагаема временна разлика) се отразява като задължение, свързано с временна разлика, и като намаление на финансовия резултат.

Оповестяване

9. Предприятието следва да оповести:

а) сумата на облагаемите временни разлики;

б) сумата на намаляемите временни разлики;

в) сумата на отсрочените данъчни пасиви върху облагаемите временни разлики и естеството на доказателствата за признаването им като пасив;

г) сумата на отсрочените данъчни активи върху намаляемите временни разлики и естеството на доказателствата за признаването им като актив;

д) сумата на признатите през отчетния период облагаеми временни разлики и намаляеми временни разлики, възникнали през предходни отчетни периоди.