НСС 3 - Представяне на финансовите отчети на застрахователи

 

НСС 3 - ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ

Цел
НСС 3 определя специфичните изисквания към счетоводното отчитане на застрахователите, както и изискванията към съдържанието и представянето на годишните им финансови отчети.
 
Обхват
1. Този стандарт се прилага от застрахователите, които са лицензирани по реда на действащото з аконодателство.
За отчитане на сделки и операции, които не са уредени в този стандарт, се прилагат правилата на другите национални счетоводни стандарти.
 
Определения
2. В този стандарт се използват определения със следното значение:
 
Застрахователи - акционерни дружества, вза-имозастрахователни кооперации или клонове на чуждестранни застрахователи, чийто предмет на дейност е застраховане или застраховане и презастраховане по Закона за застраховането.
Застраховане - дейност за набиране и управление на средства и изразходването им за изплащане на обезщетения и други парични суми при настъпване на събития или условия, предвидени в договор или в закон.
Животозастраховане - застраховане, свързано с живота, здравето и телесната цялост на застрахованото лице.
Общо застраховане - застраховане, извън случаите на животозастраховане.
Презастраховане - цедиране (отстъпване) на част от рисковете, поети от застраховател или презастраховател (седант), на презастраховател.
Пасивно презастраховане - когато по силата на сключен презастрахователен договор застрахова-телят (седантът) прехвърля част от поетите от него рискове на презастраховател.
Активно презастраховане - когато по силата на сключен презастрахователен договор презастрахо-вателят поема част от застрахователните рискове, поети от застрахователя (седанта).
Съзастраховане - договорно взаимоотношение между двама или повече застрахователи по отношение на застрахования за поемане на риск с договорен дял от общата отговорност.
Застрахователни операции - сделки, осъществявани в процеса на застраховането, презастраховането и съзастраховането,
Застрахователна сума - горната граница, до която застрахователят носи отговорност (риск).
Застрахователно събитие - настъпване на покрит от застрахователния договор риск, при който за застрахователя възниква задължение за плащане на обезщетения и застрахователни суми.
Застрахователна премия - сумата, платена от застрахования, срещу която възниква задължение за застрахователя да поеме определени рискове.
Застрахователно плащане (обезщетение) - сумата, която се дължи от застрахователя при настъпване на застрахователно събитие.
Презастрахователна премия - премията, която седантът отстъпва на презастрахователи по силата на сключен презастрахователен договор, с който част от рисковете, поети от застрахователя (седанта), се прехвърлят на презастрахователя.
Застрахователни резерви - задължителните резерви, които се създават от застрахователите съгласно Закона за застраховането, предназначени за покриване на настоящи и бъдещи задължения към застрахованите въз основа на застрахователните договори, и които не са елемент на собствения капитал.
Актюерски методи - съвкупност от математически методи и правила, използвани от специа-листи-актюери за оценка на застрахователни рискове, за изчисляване на застрахователните резерви или за други цели.
Комисиона - плащане по договор на агент, посредник или седант под формата на процент от премията или застрахователната сума.
Аквизиционниразходи - разходи, произтичащи от сключване или подновяване на застрахователните договори. Те включват както преките разходи (аквизиционни комисиони, разходи за изготвяне на застрахователен договор и др.), така и някои косвени разходи (за реклама и административни разходи, за обработка на предложения и за издаване на полици).
Административни разходи - разходи за инкасиране, обслужване и управление на .застрахователния портфейл. Те включват разходите за инкасови комисиони, материали и услуги, персонал, амортизации и други, свързани с упражняване на застрахователната и презастрахователната дейност.
Ликвидационни разходи - преките разходи, свързани с оценката на застрахования обект, обработване на документите по щетите и извършване на застрахователно плащане при настъпване на застрахователно събитие.
Участие в резултата - плащането на застраховател или презастраховател към застрахования или седанта при благоприятно развитие на риска.
Регрес - правото на застрахователя да възстанови извършено от него застрахователно плащане от трето лице, което е частично или изцяло отговорно за щетата.
Абандон - придобито право от застрахователя върху застрахован обект, частично или изцяло увреден при застрахователно събитие, за който застрахователят е извършил застрахователно плащане.
 
Правила за текущо отчитане
3.1. Сключените застрахователни договори (полици) са първични счетоводни документи, когато отговарят на изискванията на Закона за счетоводството.
3.2. Застрахователните премии се отчитат като приходи на базата на всички дължими и получени през отчетната година премии по застрахователните договори (полици) независимо от факта, че рискът може да се отнася за следващи отчетни периоди.
3.3. Получените застрахователни премии по задължителни застраховки се признават като приходи за отчетния период на получаването им.
3.4. Приходите и разходите от застрахователни операции по активно и пасивно презастраховане включват всички дължими суми за отчетния период съгласно презастрахователните договори.
3.5. В случаите на съзастраховане се отчита само делът на застрахователя от общата сума на премиите и плащанията.
3.6. Застрахователните плащания се отчитат като разходи, включително в случаите, когато могат да бъдат възстановени чрез регрес или абандон.
3.7. Възстановените застрахователни плащания чрез регрес или абандон се отчитат като други приходи от застраховането.
3.8. Застрахователите инвестират застрахователните си резерви при спазване изискванията на Закона за застраховането.
3.9. Ценни книжа, депозирани в седанти,. които остават собственост на застрахователя, приел презастраховката, се отчитат като инвестиции.
3.10. Разчетните отношения по застрахователните договори се отчитат, както следва:
а) разчети с клиенти - когато договорите са сключени директно със застрахования, и
б) разчети с доверители - когато се осъществяват чрез застрахователен посредник или агент.
3.11. Когато застрахователят има дейност или предприятие в чужбина, отчитането на сделките в чуждестранна валута и превръщането на финансовите отчети в левове се извършват по реда на НСС 21 - Ефекти от промени във валутните курсове.
3.12. Когато застраховането се извършва в чуждестранна валута, в същата валута се създават и резервите за него.
3.13. Оценяването на валутните резерви в левове се извършва по реда на НСС 21-Ефекти от промени във валутните курсове.
 
Годишен финансов отчет
4. Застрахователите изготвят годишен финансов отчет в съответствие със Закона за счетоводството, Закона за застраховането и НСС 1 - Представяне на финансови отчети.
 
Счетоводен баланс
5.1. Счетоводният баланс на застрахователите се съставя в двустранна или в едностранна форма съгласно приложения № 1 и 2 към този стандарт.
При представяне на посочените по-долу статии се спазват следните изисквания:
5.1.1. В раздел А „Дългосрочни финансови активи" се посочват инвестициите на застрахователите.
5.1.2. В група I „Финансови активи на застрахователни резерви" се посочва стойността на активите, в които са инвестирани средствата на застрахователните резерви.
5.1.3. В група III „Депозити в седанти по презастрахователни договори" се посочват суми, съответстващи на гаранциите, депозирани или удържани в тези седанти или в трети лица съгласно условията на презастрахователни договори.
5.1.4. В раздел Б „Финансови активи в полза на животозастрахователни полици, свързани с инвестиционен фонд" се посочват финансовите активи, чиято стойност се ползва за определяне на дохода по полиците.
5.1.5. В раздел В „Дял на презастрахователите в заделените резерви" се посочва частта на презастрахователите в заделените застрахователни резерви.
5.1.6. В група I „Застрахователни (технически) резерви" се посочва брутният размер на застрахователните резерви, установен чрез актюерски методи съгласно нормативната уредба по застраховане.
5.1.7. В група II „Резерви по застраховки живот, свързани с инвестиционен фонд" се посочва сумата на резервите по животозастрахователни полици, за които инвестиционният риск се носи от държателите на полици.
5.1.8. В раздел В „Депозити в презастраховате-ли по презастрахователни договори" се посочват суми, съответстващи на гаранциите, депозирани или удържани от седанти или от трети лица съгласно условията на презастрахователни договори.
 
Отчет за приходите и разходите
5.2. Отчетът за приходите и разходите на застрахователите се съставя в двустранна или в едно-страннаформа съгласно приложения № 3, 4 и 5 към този стандарт.
При представяне на посочените по-долу статии се спазват следните изисквания:
5.2.1. Застрахователните премии се посочват в брутен размер.
5.2.2. Застрахователните плащания (обезщетения) се посочват в брутен размер. В тях се включват и ликвидационните разходи.
5.2.3. В отделни позиции се посочват в брутен размер отстъпените премии на презастрахователите, получените плащания (обезщетения) от пре-застрахователи, комисионите, данъците и други суми, дължими от премиите.
5.2.4. Застрахователните резерви се посочват в брутен размер. Резервите за пренос-премии и за предстоящи плащания, заделени през предходния отчетен период, се посочват като приход от освободени резерви през текущия отчетен период, а заделените в края на периода- като разход.
Намалението на размера на останалите видове застрахователни резерви през текущия период се посочва като приход от освободени резерви, а увеличението му - като разходи за заделени резерви.
5.2.5. Възстановените застрахователни плащания (обезщетения) чрез регрес или абандон се посочват в „Други приходи от застраховането".
5.2.6. Приходите от инвестициите, отчетени като финансови приходи, се посочват в брутен размер.
5.2.7. Разпределените финансови приходи от инвестирането на застрахователните резерви се представят като намаление на финансовите приходи и в увеличение на приходите от застрахователни операции.
5.2.8. Данъкът върху приходите от застраховането се представя като намаление на бруто приходите от застрахователни операции.
 
Отчет за паричния поток
5.3. Отчетът за паричния поток се съставя съгласно приложение № 6 към този стандарт.
 
Отчет за собствения капитал и застрахователните резерви
5.4. Отчетът за собствения капитал и застрахователните резерви се съставя съгласно приложение № 7 към този стандарт.
 
Приложение
5.5. Застрахователите изготвят приложение към годишния финансов отчет в съответствие с НСС 1 - Представяне на финансови отчети.
5.6. Надзорният орган, който осъществява контрола и регулира дейността по застраховането, може да променя формата и съдържанието на приложението към годишния финансов отчет.
 
Оповестяване
6.1. В приложението към годишния финансов отчет се оповестяват:
а) информацията за счетоводните политики съгласно изискванията на НСС 1 - Представяне на финансови отчети;
б) сумата на разграничените застрахователни премии, плащания и резерви от застраховане и активно презастраховане;
в) възприетите методи за образуване на застрахователните резерви;
г) сумата на застрахователните премии и плащания по полиците, където инвестиционният риск се носи от притежателите им - в животозастрахо-ването;
д) информацията за собствените средства и границата на платежоспособност.
6.2. Клоновете на чуждестранните застрахова-тели в Република България съставят годишни финансови отчети в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и този стандарт.
6.3. Когато застрахователите са свързани лица по смисъла на Закона за счетоводството, предприятието майка изготвя консолидиран финансов отчет в съответствие с НСС 27 - Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия.