МСС 24 Оповестяване на свързани лица

МЕЖДУНАРОДЕН СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ (МСС) № 24
ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СВЪРЗАНИ ЛИЦА
(ПРЕРАБОТЕН 1994)
 

Този преработен международен счетоводен стандарт замества стандарта, първоначално одобрен от съвета през март 1984. Той е представен в преработената форма, приета за международните счетоводни стандарти след 1991. В първоначално одобрения текст не са направени съществени изменения. Някои термини са променени с оглед привеждането им в съответствие с текущата практика на КМСС.

Международен счетоводен стандарт (МСС) 24(преработен 1994)

Оповестяване на свързани лица

Стандартите, които са с удебелен курсив, трябва да се четат в контекста на основния материал и насоките за прилагането на този стандарт, както и в контекста на предговора към международните счетоводни стандарти. Международните счетоводни стандарти не се прилагат за несъществени статии (виж параграф 12 от предговора).

Обхват

1. Този стандарт трябва да се прилага при третиране на свързани лица и на сделките между отчитащото се предприятие и свързаните с него лица. Изискванията на стандарта се прилагат към счетоводните отчети на всяко отчитащо се предприятие.

2. Стандартът се прилага само за онези взаимоотношения между свързаните лица, които са описани в параграф 3, като се имат предвид уточненията, направени в параграф 6.

3. Този стандарт се прилага само за онези взаимоотношения между свързаните лица, които са описани в а) до д):
а) предприятия, които пряко или косвено контролират или са контролирани от, или са под общ контрол с отчитащото се предприятие (това включва холдинговите компании, дъщерните предприятия и съдъщерните предприятия);
б) асоциирани предприятия (виж МСС 28 Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия);
в) отделни личности, притежаващи пряко или косвено дял от правата на глас в отчитащото се предприятие, който им позволява да упражняват значително влияние върху предприятието, и близки роднини на такова лице;
г) ключов управленски персонал, т.е. онези лица, които имат пълномощия и носят отговорност за планирането, направляването и контролирането на дейността на отчитащото се предприятие, в това число директори и висши служители на фирмите и близки техни роднини; и
д) предприятия, в които значителна част от правата на глас са собственост, пряко или косвено, на някое от лицата, описани във в) или г), или такова лице е в състояние да упражни значително влияние върху предприятието; тук се включват предприятията, собственост на директорите или основните акционери на отчитащото се предприятие, както и предприятията, в които длъжностно лице на ключов управленски пост заема висока длъжност и в ръководството на отчитащото се предприятие.

При разглеждането на всяко евентуално взаимоотношение между свързани лица вниманието следва да се съсредоточи върху същността на взаимоотношението а не само върху юридическата му форма.

4. Не се изисква оповестяване на сделките при:
а) консолидираните счетоводни отчети—по отношение на сделки, извършени вътре в групировката;
б) счетоводните отчети на предприятието майка, когато се предоставят или публикуват заедно с консолидираните финансови отчети;
в) счетоводните отчети на изцяло притежавано дъщерно предприятие, ако неговото предприятие майка е регистрирано в същата държава и представя своите финансови отчети в същата страна;
г) счетоводните отчети на контролирани от държавата предприятия—на сделки с други контролирани от държавата предприятия.

Дефиниции

5. В този стандарт се използват следните дефиниции с посочените значения:
Свързано лице — лицата се считат за свързани, когато едното е в състояние да контролира другото или да упражнява върху него значително влияние при вземането на финансови решения и решения относно текущата дейност.
Сделка между свързани лица — прехвърляне на ресурси или задължения между свързани лица, без разлика на това, дали се прилага някаква цена.
Контрол — собственост, пряка или косвена (чрез дъщерни предприятия), върху повече от половината от правата на глас в едно предприятие или върху значителен дял от правата на глас и правомощията да се направлява, по силата на устав или договор, финансовата политика или политиката на дейността, осъществявана от ръководството на предприятието.
Значително влияние (по смисъла на този стандарт) — участие в решенията, свързани с финансовата политика и политиката на дейността на дадено предприятие, но не и контрол върху тази политика. Значителното влияние може да се упражнява по няколко начина—например чрез представителство в съвета на директорите, но също така и чрез участие например в процеса на определяне на политиката, значими вътрешнофирмени операции, размяна на управленски персонал или чрез зависимост от техническа информация. Значително влияние може да се постигне по силата на дялово участие, устав или договор. В случай на притежание на дялов капитал значителното влияние се подразбира по силата на дефиницията, дадена в МСС 28 Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия.

6. В контекста на стандарта за обвързани лица не се считат следните:
а) две фирми само защото имат общ директор въпреки изискванията на параграф 3, г) и д) (но същевременно трябва да се предвиди възможността и прецени вероятността, че директорът би бил в състояние да влияе на политиката и на двете фирми в техните взаимоотношения);
б) предоставящите финансиране организации; професионалните съюзи; предприятията за обществени услуги и министерствата и държавните ведомства, в процеса на нормалните им взаимоотношения с предприятието единствено по силата на тези взаимоотношения (въпреки че те могат да ограничат свободата на действие на предприятието или да участват в процеса на вземане на решения от предприятието); и
в) отделен клиент, доставчик, притежател на франчайзни права, дистрибутор или генерален представител, с когото предприятието извършва значителен обем от стопанската си дейност, просто по силата на възникнала вследствие на това икономическа зависимост.

Въпросът за свързаните лица

7. Взаимоотношенията между свързани лица са нещо нормално в търговията и стопанската дейност. Така например предприятията често осъществяват отделни части от дейността си посредством дъщерни или асоциирани предприятия, както и придобиват участия в други предприятия—с цел инвестиции или за оборотния си портфейл, които са от значителна величина, която позволява на инвестиращата фирма да контролира или да упражнява значително влияние върху финансовите решения и решенията относно дейността на предприятието, в чийто дялов капитал е инвестирала.

8. Взаимоотношението между свързаните лица може да повлияе върху финансовото състояние и резултатите от дейността на отчитащото се предприятие. Свързаните лица могат да сключват сделки, каквито не биха сключили несвързани лица. Сделките между свързаните лица могат да се извършват също и по цени, различни от тези при несвързани лица.

9. Резултатите от дейността и финансовото състояние на предприятието могат да бъдат повлияни от взаимоотношение на свързаните лица дори и без наличие на сделки между обвързаните лица. Самото наличие на взаимоотношението може да се окаже достатъчно, за да повлияе на сделките на отчитащото се предприятие с други лица. Например едно дъщерно предприятие може да прекрати взаимоотношенията си с търговски партньор в случай на придобиване от страна на предприятието майка на съдъщерно предприятие, упражняващо същата дейност като бившия партньор. Или пък една от страните може да се въздържи от действие вследствие на значителното влияние на друга—например, предприятието майка може да разпореди на свое дъщерно предприятие да не се занимава с развойна дейност.

10. Тъй като съществува естествена трудност едно ръководство да определи последствията от оказаното му влияние, в резултат на които не се е стигнало до сделка, този стандарт не изисква задължителното оповестяване на подобни последствия.

11. Отчитането в счетоводните отчети на прехвърляне на ресурси обикновено се основава на договорената между страните цена. Между несвързани лица тази цена е цената при пряка сделка без каквито и да било предварителни преговори. Свързаните лица могат да се ползват от известна гъвкавост в процеса на определяне на цената, която гъвкавост не съществува при сделките между несвързани лица.

12. При определяне на цената при сделки между свързани лица се прилага разнообразие от методи.

13. Един от начините за определяне на цената при сделки между свързани лица е методът на съпоставимата неконтролирана цена, който определя цената в съпоставка с тази на сходни стоки, продадени на сходен икономически пазар на купувач, който не е свързан с продавача. Този метод се прилага често, когато предоставените в сделката между свързаните лица стоки или услуги, както и условията на сделката не се различават съществено от тези при една нормална сделка. Методът се прилага често и при определяне на разходите за предоставяне на финансиране.

14. При прехвърляне на стоки между свързани лица преди продажбата им на трета независима страна често се прилага методът на препродажната цена. За да се определи цената, по която стоките се прехвърлят на препродавача, препродажната цена се намалява с известен процент, който представлява сумата, с която препродавачът би се опитал да покрие разходите си и да постигне съответна печалба. Проблемът е, че определянето на съответното заплащане за приноса на препродавача е свързано със субективна преценка. Този метод се прилага и при прехвърлянето на други ресурси, като например права и услуги.

15. Друг използван подход е методът “разходи плюс”, който има за цел да добави подходяща надценка върху разходите на доставчика. Могат да възникнат трудности при определяне както на частта на присвоимите реални разходи, така и на размера на надценката. Като помощни показатели при определянето на цените на прехвърлянето могат да се използват съпоставимите норми на възвръщаемост на оборота от продажбите или на използвания капитал за сходни отрасли.

16. Понякога цените на сделките между свързани лица не се определят по никой от описаните в параграфи 13—15 методи. Понякога не се заплаща никаква цена, както при оказването на безплатни управленски услуги, например, или при предоставянето на безплатен кредит по дадено задължение.

17. Понякога сделките не биха се осъществили, ако не съществува съответното взаимоотношение. Например фирма, която е продала голям дял от продукцията си на предприятието майка по себестойностни цени, може би е нямало да успее да намери друг купувач, ако предприятието майка не бе закупило стоката.

Оповестяване

18. В множество страни по закон се изисква оповестяването в счетоводните отчети на някои категории обвързани лица. Особено внимание се обръща на сделки с директорите на предприятието и по-конкретно на тяхното заплащане и ползвани заеми, поради поверителното естество на взаимоотношението им с предприятието както и значителните вътрешнофирмени сделки, инвестиции и салда по сметки с други фирми от групировката и с обвързани предприятия и с директорите. МСС 27 Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия и МСС 28 Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия изискват оповестяването на списък от значими дъщерни и асоциирани предприятия. МСС 8 Нетна печалба или загуба за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика изисква да се оповестяват извънредните приходи и разходи и приходни и разходни статии, включени в рамките на печалбата или загубата от обичайната дейност, чиито размер, същност или обсег са такива, че правят оповестяването им необходимо с оглед обясняване на резултатите от дейността на предприятието за периода.

19. Следните случаи са пример за ситуации, при които сделките между свързани лица могат да наложат оповестяването им от отчитащото се предприятие през периода, в който се изпитва тяхното влияние:
• покупко-продажба на стоки (готова или незавършена продукция);
• покупко-продажба на имоти и други активи;
• предоставяне или ползване на услуги;
• споразумения за агентство;
• лизингови споразумения;
• трансфер на развойно-внедрителска дейност;
• лицензионни споразумения;
• финансиране (включително заеми и капиталови вноски в брой или в натура);
• гаранции и залози; и
• управленски договори.

20. Взаимоотношения между свързани лица, при които е налице контрол, се оповестяват задължително независимо от наличието или отсъствието на сделки между свързаните лица.

21. За да може потребителят на счетоводните отчети да получи представа за влиянието на взаимоотношенията между свързаните лица върху отчитащото се предприятие, редно е да се оповестява взаимоотношението между свързани лица в случаите на наличие на контрол независимо от наличието или отсъствието на сделки между свързаните лица.

22. При наличието на сделки между свързаните лица отчитащото се предприятие следва да оповести естеството на взаимоотношенията между свързаните лица, както и вида сделки и елементите на сделките, нужни за разбирането на счетоводните отчети.

23. Елементите на сделките, нужни за разбирането на счетоводните отчети, обикновено включват:
а) посочване на обема на сделките или като сума, или като съответен процент;
б) сумата или процента на неуредените салда;
в) политиката на ценообразуване.

24. Позициите от сходно естество могат да се оповестяват като съвкупност освен в случаите, когато се изисква те да се оповестяват разделно с цел да се разберат последствията за счетоводните отчети на отчитащото се предприятие от сделки между обвързани лица.

25. Не се изисква оповестяване на сделки между членове на една групировка в консолидирани счетоводни отчети, тъй като консолидираните счетоводни отчети представят информация за предприятието майка и дъщерните предприятия като за едно цяло отчитащо се предприятие. Сделките между асоциирани предприятия, отчетени по метода на собствения капитал, не се елиминират и следователно се изисква отразяването им отделно като сделки между свързани лица.

Дата на влизане в сила

26. Този стандарт влиза в сила за счетоводни отчети, обхващащи периоди, започващи на или след 1 януари 1986.