Мнения

мнения

Име: *
E-mail: *
Заглавие на мнение: *
Текст на мнение: *
 
25 Октомври 2013 г.
Отговорност на НАП

Искам да повдигна според мен един съществен въпрос, който непрекъснато пряко или непряко ни касае и ощетява. Служителите на НАП като лица, заемащи публични длъжности не са отговорни за своите действия, извършвани при изпълнение на служебните им задължения. Основание за това им дава текста от Закона за НАП. „Чл. 20. Служителите на агенцията отговарят пред агенцията за изплатените от нея обезщетения на увредени задължени лица само когато действията или бездействията им са признати за престъпление по съдебен ред или вредите са причинени умишлено. Отговорността е в пълен размер.” На практика служителя на НАП знае, че е ненаказуем. Агенцията също не осъществява последващ контрол на издадените и обжалвани административни актове и нанесените на НАП и на граждани материални щети от тяхното некачествено съдържание. Повдигам този въпрос, защото днес отново се възмутих на изявленията на служители на НАП, ревизиращи дейността на обслужвано предприятие. То е наш клиент от 2011 г. През 2009 г. и 2010 г. е купувало ваучери за предплатени телефонни услуги от Кавен Орбико ЕООД – официален дистрибутор на Глобул. Ваучерите са заплащани по банков път. Нашето предприятие е продавало ваучерите с отстъпка на други търговци като плащанията са също по банков път. За нашите предходни и последващи доставки има извършени насрещни проверки. Установено е, че всички контрагенти са отразили издадените фактури, установени са лицата и превозните средства, с които са транспортирани ваучерите. НАП обаче има съмнения в достоверността на издадените от нас фактури и има претенции, че са издадени на други лица. Опасенията ни бяха, че НАП няма да признае отстъпката по издадените от нас фактури и ще доначисли ДДС до фиксираната им цена. Нашето дружество не притежава ДМА, но се беше подготвило заради доброто си име да приеме и се разплати по Ревизионен акт в размер до 50000 лв., колкото е начисленият ДДС за тази разлика. Оказва се обаче, че НАП нямало да признаят нашите покупки. Защото не били придружени с опис на номерата на ваучерите. Нищо че са продавани от Глобул и от неговите дистрибутори без опис. Нищо че става дума за милиони ваучери, доставяни в кашони и продавани в кашони. В този случай обслужваната от нас фирма ще е обложена с данъци за над 1 млн. лева. И тъй като не притежава имущество, тя няма да плати нищо. Но ще загуби маса нерви и средства да обжалва един такъв абсурден акт, пред един съд, който напоследък не е синоним на безпристрастност. Та ако се върна на началото на изложението, за пореден случай се възмущавам. НАП обикновено не забравя да поощри качествените служители – в МФ са раздавани милиони за премии. НАП обаче забравя да санкционира некачествените си кадри. И това е за наша сметка.

Изпратил: Хазарос Четинян
6 Март 2010 г.
По отношение на Подаване на Годишния финансов отчет

И в България има такъв закон, но никой не го спазва и най-напред тези, които са го приели. Закон за електронното управление Чл. 2. (1) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, не могат да изискват от гражданите и организациите представянето или доказването на вече събрани или създадени данни, а са длъжни да ги съберат служебно от първичния администратор на данните.

Изпратил: Емилия Иванова
2 Март 2010 г.
Осигуряването на съдружниците в дружества

Може би сте вече запознати с Указанието на НАП от 25.02.2010, касаещо осигуряването на съдружниците в дружества. Указанието на НАП натоварва основно собственици на повече от едно дружество, които е възможно да се самоосигуряват по избор от едно от тях, а вече (от 01.01.2010) следва да се осигуряват и задължително по Договор за УК, от името на всяко дружество, ако осъществяват дейност с него (Според Писмо на МТСП № 94ИИ-299 от 09.03.2007 относно осигуряването на съдружниците в търговските дружества: "Упражняване на трудова дейност е всяко действие на съдружника, имащо отношение към функционирането на дружеството и извършвано от името на дружеството - сключването на всякакъв вид договори (не само трудови), подписване на финансови документи, издаване на разпореждания по организацията на работата и т.н. От това произтича задължението на съдружника за осигуряване."). Също възниква проблемът с двойното начисляване на осигуровки на собственици на дружества – веднъж като самоосигуряващи се, веднъж по Договор за възлагане на управление. Допълнително, ако в едно дружество упражняват дейност повече от един управител, то според НАП следва, че те трябва да се осигуряват по реда на Чл. 4. (1) на КСО „Задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица по този кодекс са: 7. изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества, едноличните търговци, неперсонифицираните дружества, както и синдиците и ликвидаторите;”.

Тълкуване на Указанието: Щом собствениците в дружества ги управляват, те упражняват трудова дейност. Според ТЗ съдружниците следва да сключат договор за управление със своето дружество. Според промените на КСО от 2010 г., дори и да не са начислени вноски за ДОО, те са дължими. Т.е. според НАП, дори и да няма сключен договор за УК са дължими вноски за ДОО, ако съдружникът на дружество упражнява трудова дейност.

Конфликти: Договорът е доброволно съглашение между две страни. Съгласно чл.26 от ЗЗД „Нищожни са договорите, при които липсва съгласие.” Нарушението на ТЗ – несключването на договор за УК, както и цитирани принципи за равнопоставеност, не може да води до задължения към ДОО! Според чл.7, ал.3, т.2 „Задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са: 2. лицата, … упражняващи трудова дейност като собственици или съдружници в търговски дружества…;” Т.е. те следва да се самоосигуряват.

Възможности: Назначете ваш служител като управител – промяната в обстоятелствата струва 30 лв. в Търговски регистър. Ако собственик в дружество не упражнява трудова дейност – има служители, делегирал им е отговорности по управление, а той не се е подписвал на дружествени документи, може да се твърди, че той не упражнява трудова дейност по реда на КСО.

Изводи: Отново с произволно тълкувание се променят понятията на нормативен документ, в случая на КСО. Логиката в него е следната: Собствениците на ЕТ и на дружества, следва да се самоосигуряват според чл.7, ал.3, т.2. Лицата, които не са собственици на ЕТ и дружества, а имат сключен Договор за УК, съгласно чл.7, ал.1, т.7, се осигуряват за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица. Според чл.141, ал.7 на ТЗ: „Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на съдружниците, или от едноличния собственик.” НАП слага знак за равенство между Договор за възлагане на управлението, сключен съгласно ТЗ и Договор за управление и контрол, споменат в чл.7, ал.1, т.7 на КСО. Договор за управление и контрол според КСО се сключва и от Едноличните търговци - очевидно обстоятелство, подчертаващо различния характер на двата договора, а оттам и в задължението за осигуряване.

Изпратил: Хазарос Четинян
23 Май 2009 г.
Подаване на Годишния финансов отчет.

Държавните органи, очакващи уважение от своите данъкоплатци задължават подаването на ГФО, поне до три държавни институции. Представете си, колко биха се опростили задълженията на управителите на предприятия, ако тези три институции - НАП, НСИ и ТР, чрез елементарен софтуерен обмен биха си разменили документите, предварително подадени в една от тях.
Дори и в съседна Румъния има приет специален закон, според който държавен орган, или служител няма правата да изисква документи, вече подадани до друг държавен орган.

Изпратил: Хазарос Четинян
23 Май 2009 г.
Опростете системата на осигурителни разплащания.

Преди немалко години мое възвание с горния призив беше публикувано във вестник Капитал. Не се промени нищо. Всъщност, промени се, нещата се усложниха. На принципа на основното задължение на един чиновник да си осигури повече задачи, повече работа, повече подчинени...

Изпратил: Хазарос Четинян