Обърнете внимание

Януари 2014 (1) Декември 2013 (1) Ноември 2013 (1) Октомври 2013 (1) Декември 2012 (1) Юни 2010 (1) Март 2010 (2) Декември 2009 (1) Август 2009 (1) Юни 2009 (1) Май 2009 (1)
11 Юни 2010 г.Не представяйте двукратно документи

ЗАКОН ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ КОНТРОЛ ВЪРХУ СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ.

Чл.5 ал. (2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2009 г.) Административният орган не може да изисква предоставяне на информация или документи, които са налични при него или при друг орган, а ги осигурява служебно за нуждите на съответното производство.

 

Чл.30, ал. (3) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2009 г.) Длъжностно лице, което наруши изискванията на чл. 5, 6, чл. 7, ал. 1, чл. 17, ал. 1, чл. 21, 22 и чл. 29, ал. 2, се наказва с глоба в размер от 1000 до 5000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.

 

(4) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2009 г.) Ако нарушението по ал. 3 е извършено повторно, глобата е в размер от 5000 до 10 000 лв.