Обърнете внимание

Януари 2014 (1) Декември 2013 (1) Ноември 2013 (1) Октомври 2013 (1) Декември 2012 (1) Юни 2010 (1) Март 2010 (2) Декември 2009 (1) Август 2009 (1) Юни 2009 (1) Май 2009 (1)
11 Март 2010 г.ГЕРБ не изпълнява предизборната си програма

Очевидно държавата има нужда от средства. Брашнян чувал отново се оказва бизнеса.
Първо беше тествано обществото с абсурдното указание за допълнителни осигуровки от 25.02. и оттеглянето му с неясна аргументация, оставяща много вратички за повторно въвеждане.
Сега отново бизнеса се оказва потърпевш. След медийният шум при намаляване на осигуровките с 2%, сега твърде ускорено, отново без никакви аргументи и дискусии се повишават здравните вноски. Умишлено моментът съвпадна с лекарските протести и остави погрешното впечатление, че те са поводът за увеличението.
У мен остава убеждението, че мярката е продиктувана не от здравни нужди, а поради необходимост от средства за разни други неясни проекти. В днешния в-к Дневник има аргументирана статия по случая, а също и мнение на Председателя на КРИБ, против увеличението.

 

2 Март 2010 г.Абсурдно указание на НАП

С Указание № 24-00-7/ 25.02.2010 на ИД на НАП се дават задължителни указания до органите на НАП, касаещи осигурителните вноски за ДОО. Според него, изпълнителите по договори за управление и контрол, упражняващи трудова дейност дължат осигурителни вноски за ДОО, независимо дали имат сключен договор с дружеството, което управляват. Според Указанието, ако от 01.01.2010 г. не са начислени месечни възнаграждения, съгласно договор, горепосочените лица дължат вноски върху не по-малко от минималния месечен размер на осигурителния доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии. Задължението възниквало на основание изменението на чл. 6. ал. 3 от КСО, в сила от 01.01.2010 г., според които осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по дейности и групи професии.

Четинян ЕООД счита, че Указание № 24-00-7/ 25.02.2010 на ИД на НАП съдържа произволни и неправилни тълкувания на нормативни разпоредби.
Основно внимание следва да се обърне на обстоятелството, кои са осигурените лица по чл. 4, ал. 1, т. 7 на КСО. Изброени са изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества, едноличните търговци, неперсонифицираните дружества, както и синдиците и ликвидаторите.

В изпълнение на чл. 124 на ТЗ съдружникът е длъжен да участва в управлението на дружеството и да оказва съдействие за осъществяване на неговата дейност. Това е негово задължение, което той предоставя на дружеството и не получава насрещна престация, понеже получател на услугата е дружеството, респ. неговите клиенти. Съответно КСО определя задължението за осигуряване на лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества по чл.4, ал.3, т.2.

Според Решение №7327 / 09.07.2007 г. на Шесто отделение на ВАС по адм. дело № 2778 / 2007 г. цялата ал.1 на чл.4 на КСО се отнася за работници и служители, които упражняват трудова дейност под формата на наемен труд, независимо дали по трудово, по облигационно или по служебно правоотношение и независимо дали въз основа на трудов или граждански договор, на избор или на назначаване. Поради това обстоятелство, според цитираното Решение, като задължително осигурени лица по чл. 4, ал. 1, т. 7 на КСО следва да бъдат третирани единствено лицата, които не са съдружници в търговско дружество. В тази връзка в чл. 4, ал. 1, т. 7 на КСО са включени и изпълнителите по договори за управление и контрол на еднолични търговци, синдици и ликвидатори.

Според друго Решение №14345 / 22.12.2008 г. на Първо отделение на ВАС по адм. дело №8102 / 2008 г.: „За доказване на доход от дейност по управление е необходимо наличието на писмен договор… Съгласно чл.141, ал.7 от ТЗ договорът за управление се сключва в писмена форма и тя е такава за валидност. След като няма валиден договор, липсва и изпълнител по него с това качество.”

На основание цитираните съдебни решения и нормативни разпоредби Четинян ЕООД заключава, че дори да се разшири кръгът на осигуряваните лица по реда на чл.4, ал.1, т.7 на КСО като се включат и съдружниците в търговски дружества, то основният критерий за възникване на задължение за осигуряване е сключен и наличен писмен Договор за управление и контрол. В случаите, в които изпълнителите по договори за управление и контрол на търговските дружества получават възнаграждения само за определени дни в месеца, в които упражняват дейност по управление, осигурителните вноски се дължат върху полученото възнаграждение, но върху не по-малко от минималния размер на осигурителния доход, изчислен пропорционално на броя на дните, за които е изплатено възнаграждението.