Списък на документи, изисквани от органите на Инспекция по труда

От европейския план за реиндустриализация Годишна отчетност за 2013 г. Законодателни промени за 2014 година Новата счетоводна директива на ЕС Промени в данъчното законодателство за 2012 г. Годишно приключване 2010 година Списък на банкови сметки, разкрити от общините за плащания по местни данъци и такси Списък на документи, изисквани от органите на Инспекция по труда Национален сметкоплан (отменен) ДДС в ЕС НАП - телефони, адреси, е-mail-и Национални счетоводни стандарти Международни счетоводни стандарти Избрано от сайта на IFAC

Документ

Основание

Срок за изпълнение

1

Регистрация в ДОИТ – Декларация по образец

чл.15 от ЗЗБУТ

до 30 дни от започване на дейността

2

Книга за начален инструктаж

чл.6 от Наредба № 3 на МТСП и МЗ от 1999 г.

при назначаване на персонала

3

Книга за инструктаж на работното място и периодичен инструктаж

чл.6 от Наредба № 3 на МТСП и МЗ от 1999 г.

преди започване на работа

4

Програма за провеждане на начален инструктаж

чл.4 от Наредба № 3 на МТСП и МЗ от 1999 г.

преди провеждане на инструктажа

5

Служебна бележка за проведен начален инструктаж – по образец

чл.12 от Наредба № 3 на МТСП и МЗ от 1999 г.

след провеждане на начален инструктаж

6

Програма за провеждане на инструктаж на работното място

чл.4 от Наредба № 3 на МТСП и МЗ от 1999 г.

преди провеждане на инструктажа

7

Протокол за проверка на усвоените знания по БХТ и ППО

чл.14 от Наредба № 3 на МТСП и МЗ от 1999 г.

след инструктаж на работното място

8

Програма за провеждане на периодичен инструктаж

чл.4 от Наредба № 3 на МТСП и МЗ от 1999 г.

преди провеждане на инструктажа

9

Заповед за определяне на длъжностното лице по безопасност и здраве

чл.2 от Наредба № 3 на МТСП и МЗ от 1999 г.

преди започване на трудовата дейност

10

Заповед за определяне на видовете инструктаж

чл.4 от Наредба № 3 на МТСП и МЗ от 1999 г.

при започване на трудова дейност

11

Заповед за лицата, които ще провеждат видовете инструктаж

чл.4 от Наредба № 3 на МТСП и МЗ от 1999 г.

при провеждане на инструктажа

12

Заповед за провеждане на изпит на новоназначени

чл.14 от Наредба № 3 на МТСП и МЗ от 1999 г.

след провеждане на инструктажите

13

Правила за безопасни и здравословни условия на труд за различните трудови дейности и единични машини

чл.277 от Кодекса на труда

преди започване на трудова дейност

14

Програма за провеждане обучение (опресняване на знанията) на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана

чл.281 от Кодекса на труда

ежегодно

15

Програма за провеждане обучение на работниците обслужващи съоръженията с повишена опасност

чл.281 от Кодекса на труда

ежегодно

16

Организация за изграждане на КУТ и ГУТ – документи при над 50 работника

чл.27 от ЗЗБУТ

незабавно

17

Програма за провеждане на обучение на КУТ и ГУТ при над 50 работника

чл.30 от ЗЗБУТ

ежегодно

18

Длъжностно разписание

ПМС №129 от 1991г.

незабавно

19

Длъжностни характеристики с допълненията на задълженията по здравословни и безопасни условия на труд

ПМС №129 от 1991г. и чл.127 от КТ

при постъпване на работа

20

Дневник за регистриране на трудовите книжки

 

незабавно

21

Книга за регистриране на положения извънреден труд

чл.149 от КТ

незабавно

22

Програма за извършване на оценка на професионалния риск

чл.7 от Наредба №5 на МТСП и МЗ от 1999г.

при организиране на трудова дейност

23

Програма за намаляване или премахване на професионалния риск

чл.19 от Наредба №5 на МТСП и МЗ от 1999г.

след оценка на риска

24

Списък на курсовете по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, които трябва да се провеждат ежегодно за опресняване на знанията (съоръжения с повишена опасност, електро-безопасност, безопасност на движението)

според наредбите

ежегодно

25

Ревизионна книга за констатации и предписания на контролните органи по спазване на трудовото законодателство

чл.408 от КТ

по организация на БХТ

26

Протоколи за измерване параметрите на работната среда

чл.4 от ЗЗБУТ

през 3 години

27

Протоколи за измерване на електрооборудването

НТЕЕ

по график

28

Пожарен сертификат

Наредба № І – 209 на МВР от 2004г.

съгласно наредбата

29

Протоколи за измерване на ефективността на вентилацията. Паспорти и инструкция за работа

чл.170 от Наредба №7 на МТСП от 1999г.

периодично

30

Правилник за вътрешния трудовия ред

чл.181 от КТ

актуализация

31

Осигуреност на фирмата със Служба по трудова медицина

чл.25 от ЗЗБУТ

 

32

Регистър за регистриране на трудови злополуки. Декларация за трудовите злополуки по образец.

 

 

33

Разработен режим на труд и почивка

Наредба №5 на МТСП и МЗ от 1999г.

незабавно

34

Книга за отчитане на удълженото работно време

 

 

35

План за действие при аварии, пожари и природни бедствия

чл.248 от Наредба №7 на МТСП от 1999г.

актуализация

36

Документиране на извършваните ремонти и проверки на работното оборудване

чл.168а от Наредба №7 на МТСП от 1999г.

актуализация

37

Разпределение на работното време.График за явяване на работа.

чл.139 от КТ

 

38

Други документи, изисквани при специфични дейности, справки по преценка на органите

 

 

39

Копие от комплекта документи, изисквани при сключването на трудовия договор – молба за постъпване на работа, автобиография, трудова книжка, свидетелство за съдимост, медицинско, здравна книжка…

 

 

40

Документи за разрешено ползване на платен годишен отпуск

 

 

41

Трудови договори (вкл. и доп. споразумения) и справки от НАП за получени уведомления за сключени трудови договори

 

 

42

Заповеди за прекратени трудови договори, уведомления до НАП и справки от НАП за получени уведомления за прекратени трудови договори, включително молбите на лицата за прекратяване на трудовите правоотношения

 

 

43

Ведомости за работни заплати (или други документи) за изплащане на възнаграждение на наетите лица

 

 

44

Вътрешни правила за организация на работната заплата