Промени в данъчното законодателство за 2012 г.

От европейския план за реиндустриализация Годишна отчетност за 2013 г. Законодателни промени за 2014 година Новата счетоводна директива на ЕС Промени в данъчното законодателство за 2012 г. Годишно приключване 2010 година Списък на банкови сметки, разкрити от общините за плащания по местни данъци и такси Списък на документи, изисквани от органите на Инспекция по труда Национален сметкоплан (отменен) ДДС в ЕС НАП - телефони, адреси, е-mail-и Национални счетоводни стандарти Международни счетоводни стандарти Избрано от сайта на IFAC

Промени в данъчно-осигурителното законодателство за 2011 г.

1. Социално и здравно осигуряване, 2011 г.

Променени са размерите на осигурителните вноски за фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване (ДОО):
 за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.:
- 17,8 на сто за работещите при условията на ІІІ категория труд;
- 20,8 на сто за работещите при условията на І или ІІ категория труд.
 за лицата, родени след 31 декември 1959 г.:
- 12,8 на сто за работещите при условията на ІІІ категория труд;
- 15,8 на сто за работещите при условията на І или ІІ категория труд.
Променено е и разпределението на осигурителните вноски между осигурител и осигурен за фонд “Пенсии” на ДОО
 за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.:
- 17,8 на сто за сметка на самоосигуряващото се лице;
- 7,9 на сто за сметка на осигуреното лице;
- 9,9 на сто за сметка на осигурителя за лицата, работещи при условията на ІІІ категория труд, а когато лицето работи при условията на І или ІІ категория труд - 12,9 на сто;
 за лицата, родени след 31 декември 1959 г.:
- 12,8 на сто за сметка на самоосигуряващото се лице;
- 5,7 на сто за сметка на осигуреното лице;
- 7,1 на сто за сметка на осигурителя за лицата, работещи при условията на ІІІ категория труд, а когато лицето работи при условията на І или ІІ категория труд - 10,1 на сто;
Въвежда се минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемият им доход за 2009 г.
като самоосигуряващи се лица:
 до 5400 лв. – 420 лв.;
 от 5401 до 6500 лв. – 450 лв.;
 от 6501 лв. до 7500 лв. – 500 лв.;
 над 7500 лв. – 550 лв.;
Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2009 г., както и за започналите дейност през 2010 г. и 2011 г. е 420 лв.
 Удължава се до 31 декември 2011 г. периода, за които осигурителят изплаща на осигуреното лице за първия, втория и третия работен ден от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила
временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение;
 Върху възнагражденията за първите три работни дни от временната неработоспособност се дължат осигурителни вноски за ДОО, ДЗПО и здравно осигуряване.
 Средствата по индивидуалните партиди, налични към 1 януари 2011 г., на жените, родени от 1 януари 1955 г. до 31 декември
1959 г. включително, и мъжете, родени от 1 януари 1952 г. до 31 декември 1959 г. включително, които до 31 декември 2010 г. са осигурени в професионален пенсионен фонд, се прехвърлят във фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване;
 Осигурителните вноски за ДЗПО в професионален пенсионен фонд за тези лица се внасят по банковите сметки на НАП за
събиране на осигурителните вноски за ДЗПО в професионален пенсионен фонд и се превеждат от НАП във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване
За 2011 г. не се внасят вноски за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите”

2. Закон за данък върху добавената стойност, 2011 г.

ПРОМЕНИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗИСКВАНИЯТА НА ДИРЕКТИВА
Изменения относно правилата за облагане доставките на газ, електрическа енергия, топлинна или хладилна енергия
Съгласно чл.7, ал.5, т. 5 не е ВОД,
съгласно чл.13, ал.4, т.5 не е ВОП
доставката на газ чрез система за природен газ, разположена в ЕС, или чрез мрежа, свързана с такава система,доставката на електрическа енергия или на топлинна или хладилна енергия чрез топлофикационни или охладителни мрежи.
Определяне мястото на изпълнение при доставка на газ чрез система за природен газ в ЕС, или мрежа, свързана с такава система, при доставка на ел. енергия или на топлинна или хладилна енергия чрез топлофикационни или охладителни мрежи – чл. 19
Промени, свързани с документирането на доставките – “самофактуриране”
С новата ал.11 на чл.113 от ЗДДС е предвидено, че фактура или известие към фактура от името и за сметка на доставчика - данъчно задължено лице, може да се издава и от получателя по доставката, ако има предварително писмено споразумение между двете страни. Условията и редът за приемането на всяка фактура от данъчно задълженото лице, доставящо стоките или услугите, се определят с ППЗДДС.
Промени, свързани с вътреобщностните придобивания
Промяната е във връзка с промените в чл.58 от ЗДДС, отнасящи се до освобождаване от данък при внос.
Съгласно чл.65, ал.2 от ЗДДС, освободени вътреобщностни придобивания на стоки са тези, чийто внос би бил освободен по реда на чл.58 от ЗДДС, с изключение на вноса на стоки по чл.58, ал.1, т.6 от ЗДДС (внос на стоки, последван от вътреобщностна доставка).
ПРОМЕНИ, СЪОБРАЗЕНИ С РЕШЕНИЯ НА СЕО
Промени в данъчните ставки
Съгласно чл.66, ал.2 от ЗДДС данъчната ставка за настаняване, представено от хотелиер ще е в размер 9 на сто, считано от 01.04.2011г.
Намалената данъчна ставка ще се прилага за всички доставки по настаняване, а не само за тези, които са част от организирано пътуване.
Данъчно третиране на концесиите
В чл. 3, ал. 5, т. 1, буква “м” накрая се поставя запетая и се добавя “както и предоставянето на концесия за строителство, за услуга или за добив;”
В резултат на направеното допълнение предоставянето на концесия ще се счита за независима икономическа дейност, извършвана от органите на местната и държавната власт.
Във връзка с направеното допълнение, в § 30 от ПЗР на ЗИДЗДДС е уреден редът за начисляването на данък и ползването на данъчен кредит за получено авансово плащане до 31.12.2010г. и правото на данъчен кредит за закупени стоки и ползвани услуги за периода 01.01.2007г. – 31.12.2010г.
ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ
Промени, свързани с публична продан или продажба по реда на ЗОЗ
Прилагането на чл.131 от ЗДДС ще се отнася не само до вещи, собственост на длъжника, но и до такива, собственост на трети лица, които са послужили като обезпечение.
При определяне на данъчната основа в случаите по чл.131 от ЗДДС, разпоредбата на чл.27 от с.з. не се прилага.
Промени, свързани с деклариране на данъка
Съгласно новата ал.11 на чл.125 от ЗДДС, когато се подава VIES декларация, тази декларация, справка-декларацията и отчетните регистри (дневник за покупките и дневник за продажбите) се подават задължително по електронен път при условията и по реда на ДОПК.
Когато справка-декларацията, VIES декларация и отчетните регистри са подадени по електронен път, те не се подават на оптичен или магнитен носител.
Промени, свързани с освободените доставки
Съгласно направеното в т.1 на чл. 39 от ЗДДС допълнение, в обхвата на освободените доставки се включват и услугите, оказвани от детски ясли по Закона за здравето и Закона за лечебните заведения.
Съгласно направеното в т.5 на чл.39 от ЗДДС изменение, доставките на зъбни протези ще са освободени доставки по смисъла на ЗДДС, само когато се доставят от зъболекари или зъботехници.

3. Закон за данъците върху доходите на физическите лица, 2011 г.

1. Промени в данъчното третиране на доходи, начислени в полза на чуждестранни физически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим.
2. Нов ред за авансово облагане на доходите от наем.
3. Нов формуляр на служебна бележка.
4. Санкция за неиздаване на документ, когато физическите лица имат такова задължение.
 

От източник в Република България са и следните доходи, начислени от местни юридически лица, местни еднолични търговци или чуждестранни юридически лица и еднолични търговци чрез място на стопанска дейност или определена база в страната в полза на чуждестранни физически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим:
1. възнаграждения за услуги или права, с изключение на случаите, когато услугите или правата са реално предоставени;
2. неустойки и обезщетения от всякакъв вид, с изключение на обезщетенията, начислени по застрахователни договори.
"Юрисдикции с преференциален данъчен режим" са тези по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане (§ 1, т. 55 от ДР на ЗДДФЛ).
Облагането е с окончателен данък, определен върху брутната сума на начислените доходи (чл. 37, ал. 1 и 2 от ЗДДФЛ).
Окончателният данък се удържа и внася от платеца на дохода в срок до края на месеца, следващ месеца на начисляването на дохода.
Изчисляване на авансовия данък от платеца на дохода (наемателя), след 01.01.2011 г.:
Когато платецът на дохода от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му. В тези случаи размерът на дължимия авансов данък се определя, като облагаемият доход се умножи по данъчна ставка 10 на сто.
Чл. 45, ал. 7 (нова)
- Предприятие или самоосигуряващо се лице - платец на доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ (други доходи), издава за изплатените доходи служебна бележка по образец, която предоставя на лицето, придобило дохода.
Чл. 80б
- Физическо лице, което, като е задължено, не издаде документ по чл. 9, ал. 2 за придобитите от него доходи, се наказва с глоба в размер от 100 до 500 лв.
- Глобата се налага поотделно за всеки неиздаден документ.
- При повторно нарушение глобата е в размер от 200 до 1000 лв.


4. Закон за корпоративното подоходно облагане, 2011 г.

1. Промени относно определянето, декларирането и внасянето на корпоративния данък
1. Корекции на грешки
1.1. Корекции на грешки, свързани с данъчни амортизируеми активи и грешки при преобразуване на счетоводния финансов резултат
- Изравнява се данъчното третиране на тези грешки с общия ред за коригиране на счетоводни грешки, а именно данъчните финансови резултати за съответните минали години се коригират съгласно изискванията на действащите закони през съответните минали години така, че все едно грешката не е била допусната.
1.2. Ограничение за коригиране на грешки от минали години
- Не се допуска корекция на данъчния финансов резултат и на данъчното задължение върху него за тази миналa годинa, за която към 1 януари на годината на откриване на грешката са изтекли поне 6 години. За сравнение, преди промяната ограничението се прилагаше за грешки, допуснати преди повече от 5 години, които ако не са били допуснати биха довели до намаляване на данъчния финансов резултат.
- Следователно през 2011 г. не е допустимо да се коригират грешки, допуснати преди 01.01.2005 г.
2. Данъчно третиране при разпределение на дивиденти в натура
- Разпределените като дивидент активи към момента на разпределението за данъчни цели се смятат за реализирани по пазарни цени и се отписват.
- При определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат се увеличава с печалбата и се намалява със загубата, получена като разлика между пазарната цена на активите и счетоводната им стойност към датата на разпределението на дивидента.
3. Промени, свързани с подаването на годишната данъчна декларация
- Промяната се отнася за лицата, които са реализирали печалби или доходи от източник в чужбина, съответно са внесли данък в чужбина - те трябва да приложат към годишната си данъчна декларация доказателства за размера на внесените в чужбина данъци.
- Това изискване не се прилага за печалби/доходи от източник в чужбина, по отношение на които в спогодба за избягване на двойното данъчно облагане е предвиден метод за избягване на двойното данъчно облагане "освобождаване с прогресия".

2. Промени, засягащи облагането с данък при източника по реда на ЗКПО
1. Въвеждане на задължение за платците на доходи от наем на чуждестранни юридически лица да удържат и внасят данъка при източника. До 2010 г. данъка при източника за доходите от наем се внасяше от чуждестранните лица – получатели на тези доходи.
2. Въвеждане на облагане с данък при източника на определени доходи, начислени в полза на чуждестранни юридически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим (т.нар. офшорни зони), са от източник в страната:
- възнаграждения за услуги или права, с изключение на случаите, когато услугите или правата са реално предоставени;
- неустойки и обезщетения от всякакъв вид, с изключение на обезщетенията, начислени по застрахователни договори.
3. Намаляване на данъчната ставка от 10 % на 5 % за доходите от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения при едновременно изпълнение на следните условия:
- притежател на дохода е чуждестранно юридическо лице от държава - членка на ЕС, или място на стопанска дейност в държава - членка на ЕС, на чуждестранно юридическо лице от държава - членка на ЕС;
- местното юридическо лице - платец на дохода, или лицето, чието място на стопанска дейност в Република България е платец на дохода, е свързано лице с чуждестранното юридическо лице - притежател на дохода, или с лицето, чието място на стопанска дейност е притежател на дохода.