Годишно приключване 2010 година

От европейския план за реиндустриализация Годишна отчетност за 2013 г. Законодателни промени за 2014 година Новата счетоводна директива на ЕС Промени в данъчното законодателство за 2012 г. Годишно приключване 2010 година Списък на банкови сметки, разкрити от общините за плащания по местни данъци и такси Списък на документи, изисквани от органите на Инспекция по труда Национален сметкоплан (отменен) ДДС в ЕС НАП - телефони, адреси, е-mail-и Национални счетоводни стандарти Международни счетоводни стандарти Избрано от сайта на IFAC

Уважаеми посетители, тук ще се постараем да обобщим и съберем цялата информация, документация и формуляри, необходими за годишното счетоводно приключване на 2010 година. Ако вие имате някакви допълнителни документи, които считате, че ще са полезни, моля да ни ги изпратите за публикуване.

По Закона за корпоративното подоходно облагане

Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат се подава до 31 март 2011 година; до 31 март на 2011 се внася корпоративния данък след приспадане на направените авансови вноски. На основание чл.92, ал.3 от ЗКПО с годишната данъчна декларация се подава годишният финансов отчет, включително приложенията към него. Предприятията, чиито годишни финансови отчети подлежат на задължителен финансов одит съгласно Закона за счетоводството, подават и копие от доклада по Закона за независимия финансов одит. Когато независимият финансов одит не е завършил до 31 март на следващата година, одиторският доклад се подава допълнително, но не по–късно от 30 юни на следващата година, заедно с копие от годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор (чл.92, ал.3 от ЗКПО).

По Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Декларацията за доходите с баркод е нова електронна услуга на НАП, за която не се изисква електронен подпис. За да ползвате услугата е необходимо да изтеглите електронната форма на декларацията с баркод и да я попълните офлайн. Декларацията с баркод се попълва в PDF формат, за което е необходимо да имате инсталирана версия 8.1 или по-висока на продукта Adobe Reader на вашия компютър. За ваше улеснение при попълването на декларацията вижте Ръководство за попълване и подаване на декларации с бар-код. Попълнената форма се разпечатва на лазeрен принтер (с цел прецизно отпечатване на баркод полето) и се подписва собственоръчно, а където е необходимо се поставя и печат. Декларацията се подава в териториална дирекция на НАП, по реда по който се подават обикновените декларации на хартия. Подадените в офисите на НАП декларации с баркод след сканиране се разчитат автоматично.

Декларацията за облагане на доходите на физическите лица за 2010 г. се подава до 30 април 2011 г. Декларираният данък за довнасяне по годишната декларация трябва да бъде внесен до края на април 2011 г. Клиентите на НАП ще подадат само онези приложения от декларацията, които са попълнили, тоест няма да се налага да разпечатват и подават цялата данъчна декларация. Ако например едно лице през 2010 година е получавало доходи от 2 източника - по трудово правоотношение и от хонорари, то трябва да попълни общата част на декларацията, както и приложение 1 (за трудови доходи) и приложение 3 (за доходи по граждански договори). В посочения пример декларацията ще се състои от общата част и две приложения. 5% отстъпка от данъка за довнасяне получават онези физически лица, които подадат декларацията си за доходите и внесат дължимия данък до 10 февруари 2011 г. Същата отстъпка ползват гражданите, които изпратят декларацията си по електронен път, подписана с електронен подпис в срок до 30 април 2011 г.

Декларация за доходите по чл.50 от ЗДДФЛ за 2010 г. с БАРКОД

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2010 г. (образец 2001) за доходите на физическите лица от източници в България, с приложенията

Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2010 г. (Таблици №1 и 2 и указания за попълването им)

Утвърдени са нови образци на документи по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ):

Със заповед на министъра на финансите № ЗМФ-1807 от 22.12.2010 г. и заповед  № ЗМФ-1806 от 22.12.2010 г. са утвърдени следните образци на документи:
Данъчна декларация по чл.55 от ЗДДФЛ за доходи, облагаеми с окончателен данък
Справка за изплатени доходи на физически лица по чл. 73 от ЗДДФЛ 
Данъчна декларация по чл.55 от ЗДДФЛ за доходи, облагаеми с окончателен данък

Годишни отчети за 2010 година

През 2011 година ще продължи да функционира изграденият от НСИ и НАП единен вход за подаване на годишната данъчна декларация и годишния отчет за дейността, т.е. ще можете да подадете данъчната си декларация и годишния отчет за дейността в териториалните структури на НАП съгласно Заповед за определянето на реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на задължените лица (респонденти).
През 2011 година НСИ и НАП ви дават възможност да представите годишния си отчет за дейността за 2010 година по един от следните начини:
Чрез подаване по електронен път чрез въвеждане в реално време (on-line) в Информационна система “Бизнес статистика”:
Статистическите справки за дейността Ви, както и дейността на вашите клонове, поделения, икономически дейности, звена и мероприятия, можете да подадете чрез Информационна система „Бизнес статистика”, достъпна в Интернет пространството на адрес https://isbs.nsi.bg. Препоръчваме Ви, преди да започнете работа със системата, да се запознаете с указанията за нейното използване и изискванията за инсталиране на необходимите за нормалното й функциониране софтуерни продукти и техните настройки. За да работите с ИС "Бизнес статистика", е задължително да ползвате, съгласно действащата нормативна уредба, валиден цифров сертификат (Универсален електронен подпис), чрез който да се идентифицирате. Освен това за нормалното й функциониране е необходимо работната станция, от която ще работите, да има инсталирани следните софтуерни продукти:
1) Интернет браузър (един от следните):
Microsoft Internet Explorer 7 или по-нов;
Mozilla Firefox 2.0.0.2 или по-нов.
2) Adobe Reader 8 или по-нов.
Подаването на комплекта статистически справки по електронен път следва да е приключило преди подаване на годишната данъчна декларация. Отчетът се счита за подаден при преминаването му в статус „Успешно обработен”. В годишната данъчна декларация задължително се отбелязва уникалния идентификатор (ID-номер) на успешно обработения отчет в ИС „Бизнес статистика”. При приемането на декларацията се извършва контрол за наличието и статуса на въведения отчет по посочения уникален идентификатор. 

Чрез формуляри на хартиен носител:
Попълнени хартиени формуляри се подават само в съответните териториални структури на НАП, по пощата с обратна разписка или в пощенската станция. Те се представят заедно с годишната данъчна декларация на хартиен носител. Приетата годишна данъчна декларация получава уникален входящ номер, който задължително се записва като входящ номер и на Годишния отчет за дейността.
Годишния отчет за дейността можете да изтеглите и разпечатате в PDF формат:
Годишен отчет на нефинансовите предприятия, несъставящи баланс (ЕТ) - пълен комплект
1. Справка за предприятието през 2010 година
2. Справка за група предприятия през 2010 година
3. Отчет за приходите и разходите за 2010 година
4. Справка за платените данъци и такси, свързани с околната среда за 2010 година
5. Справка за производството и продажбите на промишлени продукти за 2010 година

 

Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2010 година - пълен комплект
Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2010 година- Заглавна страница
1. Справка за предприятието през 2010 година
2. Справка за местните единици за 2010 година
3. Справка за група предприятия през 2010 година
4. Счетоводен баланс към 31.12.2010 година
5. Отчет за приходите и разходите за 2010 година
6. Отчет за собствения капитал за 2010 година
7. Отчет за паричните потоци за 2010 година
8. Справка за приходите и разходите от лихви за 2010 година
9. Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2010 година
10. Справка за разходите за придобиване и поддържане на дълготрайни материални (ДМА) и нематериални активи (ДНМА) с екологично предназначение за 2010 година
11. Справка за платените данъци и такси, свързани с околната среда за 2010 година
12. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2010 година
13. Справка за вземанията и задълженията, разпределени по институционални сектори към 31.12.2010 година
14. Справка за притежаваните ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12.2010 година
15. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2010 година
16. Справка за чуждестранните преки инвестиции към 31.12.2010 година
17. Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство през 2010 година
18. Справка за приходите от продажби на стоки, материали и комисионни от търговско-посредническа дейност в раздел "Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт" през 2010 година
19. Справка за продажбите и търговските обекти през 2010 година
20 Отчет за наличностите, постъпленията и разходите на суровини и материали за 2010 година
21. Отчет за разходите на горива и енергия за 2010 година
22. Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2010 година
23. Справка за иновационната дейност на предприятието през периода 2008 - 2010 година
24. Справка за производството и продажбите на промишлени продукти през 2010 година

Предприятията, произвеждащи промишлени продукти, имат възможност да изтеглят и разпечатат подготвените, в XLS формат, специфични справки, за всяка икономическа дейност поотделно.
Ако Вие сте били икономически неактивно лице през отчетната 2010 г., не се изисква да представите празен Годишен отчет за дейността.
Необходимо е да представите в съответното ТСБ декларация (свободен текст), от името на управителя (президента), в която изрично заявите, че не сте осъществявали дейност през 2010 година.
В декларацията трябва да запишете име на фирмата, код по БУЛСТАТ/ ТР, адрес на регистрация и код по НКИД 2003 и/или КИД 2008 (ако има определен). Необходимо е декларацията да бъде подписана от управителя (президента) и подпечатана с печата на фирмата.

 Подаване на документите

Декларацията се подава:
- в офиса на Националната агенция за приходите
- по регистрация по пощата
- с обратна разписка чрез интернет

Адреси, телефони и e-mail-и на структурите на НАП в България
Електронни услуги на НАП с електронен сертификат