Избрано от сайта на IFAC

От европейския план за реиндустриализация Годишна отчетност за 2013 г. Законодателни промени за 2014 година Новата счетоводна директива на ЕС Промени в данъчното законодателство за 2012 г. Годишно приключване 2010 година Списък на банкови сметки, разкрити от общините за плащания по местни данъци и такси Списък на документи, изисквани от органите на Инспекция по труда Национален сметкоплан (отменен) ДДС в ЕС НАП - телефони, адреси, е-mail-и Национални счетоводни стандарти Международни счетоводни стандарти Избрано от сайта на IFAC

Накратко за IFAC

Международната федерация на счетоводителите е основана на 7 октомври 1977 г. в Мюнхен, Германия на 11-тия Световен конгрес на счетоводителите. Седалището на организацията е базирана в Ню Йорк, от създаването на организацията.
IFAC е създадена за укрепване на счетоводната професия в световен мащаб и в обществен интерес, чрез:
- Развитие на високо качество на международните стандарти и подкрепа за тяхното приемане и използване;
- Подпомагане на взаимодействието и сътрудничеството между органите на държавите-членки;
- Сътрудничество и коопериране с други международни организации;
- Да служи като международен говорител на счетоводната професия.

През годините, дейностите на IFAC са разширени за да включат такива области като:
- Повишена роля в регулирането на международната професия;
- По-мощни комуникации с изготвящите международни стандарти и регулации, агенции за развитие, инвестиционна общност и други заинтересовани страни;
- Отговаряне на нуждата от високо качество на финансовите отчети и финансово управление, чрез развитие на Международните счетоводни стандарти за публичния сектор;
- Разширено фокусиране върху малките и средни практики и развиващите се страни;
- Повишено сътрудничество с IFAC членовете и по-силно включване на регионални организации;
- Тясна връзка с най-големите счетоводни фирми чрез Форума на фирми.

IFAC е създала Съвети и Комисии за разработване на международни стандарти и насоки и за фокусиране върху конкретни сектори от професията.

Към момента IFAC включва 157 членове и сътрудници от 123 страни и юрисдикции.

Важни публикации

Международният съвет за етични стандарти за счетоводители (The International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) е независимо тяло за установяване на стандарти, орган в рамките на Международната федерация на счетоводителите (IFAC). IESBA разработва въпроси от обществен интерес, етични стандарти и други публикации на професионалните счетоводители за употреба в цял свят. Тя насърчава членовете на IFAC да приемат високи стандарти за етика за своите членове и популяризира добрите етични практики по света. IESBA също насърчава международния дебат по етичните въпроси.
IESBA е разработила следните Етични кодекси:
- Етичен кодекс на професионалните счетоводители (променен през юни 2005 г.);
- Етичен кодекс на професионалните счетоводители (само промяната в раздел 290 през юли 2006 г.);
- Етичен кодекс на професионалните счетоводители (преведен на български език);
- Етичен кодекс на професионалните счетоводители издание 2012 (преведен на български език). 

Комитетът на професионалните бизнес-счетоводители (Professional Accountants in Business Committee) обезпечава ресурси и способства за обмен на знания и практически опит между професионалните бизнес-счетоводители в целия свят и е публикувало следните по-съществени документи:
- Предговор към Международно ръководство за добра практика - (публикуван юни 2008 г.);
- Оценяване и подобряване управлението в организациите - (публикуван юни 2008 г.);
- Дефиниране и развиване на ефикасен Кодекс за управление на организации - (публикуван юни 2007 г.);
- Ролята и мястото на професионалните счетоводители в бизнеса - (публикувано ноември 2005 г.);
- Решаващата роля на професионалните бизнес-счетоводители за малките и средни предприятия - интервюта с 10 професионални счетоводители за своя опит, в областта на малките и средни предприятия.(публикувано май 2008 г.)
- Ръководство за бизнес-планиране за малки и средни предприятия - (публикувано май 2006 г.)

Стратегически план на IFAC за периода 2009 – 2012 г.

Необходими пояснения

Всички публикувани на сайта материали са копирани от Интернет страницата на IFAC и са на английски език.

Извадки от "Политика за възпроизводство, или превеждане и възпроизводство на публикации, издадени от Международната федерация на счетоводителите":
- "IFAC насърчава преводите на своите публикации. IFAC не разполагат с ресурси за предприемане на преводаческа дейност. Поради това е оставено на преценката на отделните IFAC членове и сътрудници, регионални счетоводни организации, регулаторните органи или други, за осигуряване на преводите.";
- "На заинтересованите страни се разрешава да възпроизвеждат, или превеждат и възпроизвеждат IFAC публикации.";
- "Заинтересованата страна трябва да представи писмена Молба на английски език, когато има намерение да възпроизвежда, или превежда и възпроизвежда IFAC публикация, която е с авторски права, независимо дали е за не-комерсиална или търговска цел.";
- "Ако IFAC счита, че е необходимо да се предостави исканото Разрешение, IFAC ще подготви споразумение въз основа на подаденото Искане. Споразумението ще бъде на английски език и ще се подпише от IFAC и заинтересованите лица."

Copyright © March 2009 by the International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved.